Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU:s regler ska stoppa diskriminering

Både Europakonventionen, EU:s fördrag och EU:s stadga om grundläggande rättigheter ger skydd mot diskriminering. EU:s regler skyddar mot diskriminering i bland annat arbetslivet.

Skyddet mot diskriminering i Europa har sin huvudsakliga grund i två olika regelsystem som samspelar med varandra. Dels finns Europarådets Europakonvention, dels finns EU:s fördrag och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Europakonventionen bygger på FN:s mänskliga rättigheter

Europakonventionen, som bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter, ger skydd mot diskriminering. Alla EU-länder har anslutit sig till konventionen. Skyddet mot diskriminering är en viktig del av skyddet av mänskliga rättigheter genom att det garanterar att alla faktiskt kan ta del av sina rättigheter.

EU:s stadga om grundläggande rättigheter gäller i medlemsländerna

EU:s fördrag och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ger grunden för EU:s regelverk mot diskriminering. Skyddet för kvinnor i arbetslivet infördes redan 1958. Det dröjde dock ända till 1999 innan EU gavs mer heltäckande befogenheter inom området.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samlar rättigheter som utvecklats av EU-domstolen. Stadgan är bindande för EU-institutionerna och för medlemsländerna när de tillämpar EU:s lagstiftning.

I artikel 21 införs ett förbud mot ”all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning…”. I samma artikel förbjuds dessutom diskriminering på grund av nationalitet.

Enskilda kan klaga på EU-lagar och EU-ländernas tillämpning av dem med hänvisning till att de strider mot stadgan. Fördragen och stadgan om grundläggande rättigheter får dock sin praktiska betydelse främst genom att EU antagit en rad direktiv för att motverka diskriminering. Nedan kan du läsa mer om dessa direktiv.

Förbud mot diskriminering på jobbet

EU:s regler förbjuder diskriminering i arbetslivet. Skyddet gäller både mot direkt och indirekt diskriminering. Med direkt diskriminering menas till exempel att en kvinna blir sämre behandlad just på grund av att hon är kvinna. Indirekt diskriminering förekommer till exempel när kvinnan missgynnas genom bestämmelser eller villkor som verkar neutrala men som i praktiken innebär att hon blir sämre behandlad än sina manliga kollegor.

EU:s diskrimineringsgrunder inom arbetslivet är:

  • kön
  • religion eller övertygelse
  • funktionshinder
  • ålder
  • sexuell läggning.

Det är förbjudet att trakassera människor på grund av punkterna som räknas upp ovan. Med trakasserier menas ett oönskat beteende som kränker en människas värdighet och skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning.

Förbjudet att diskriminera på grund av etnicitet

Det är förbjudet att diskriminera människor på grund av deras ras eller etniska ursprung. Förbudet gäller om du blir sämre behandlad till exempel på grund av din religion. Det gäller i alla situationer och kan bli aktuellt till exempel när en person söker jobb, ska hyra en lägenhet eller gå i skolan.

Förbjudet att könsdiskriminera vid köp av varor och tjänster

EU förbjuder att människor könsdiskrimineras när de köper varor eller tjänster. Till exempel får försäkringsbolag inte bestämma hur stor premien ska vara enbart beroende på om kunden är man eller kvinna. 

Diskrimineringsombudsmannen

EU-kommissionen - Rättigheter på arbetsplatsen

Ordförklaringar

Direktiv

Direktiv är en typ av EU-lag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning.

Läs mer om Direktiv

EU-domstolen

EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland.

Läs mer om EU-domstolen

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag
Senast uppdaterad: 2016-03-16

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.