Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Följa ett EU-förslag

Du kan själv följa ett EU-förslag som behandlas av EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. I EU:s databaser hittar du de dokument som hör ihop med förslaget och datum för när besluten tas.

Vad menas med EU-regler?

De regler EU:s institutioner beslutar om kallas för rättsakter. Enligt EU:s fördrag finns det fem typer av rättsakter. De är:

  • direktiv
  • förordningar
  • beslut
  • rekommendationer
  • yttranden.

EU-kommissionen föreslår ny lagstiftning

I de flesta fall är det EU-kommissionen som lägger fram förslag på nya EU-regler. Det kan till exempel vara förslag på direktiv eller förordningar. I kommissionens årliga arbetsprogram kan du se vilka initiativ kommissionen planerar under det kommande året. I kommissionens detaljerade planering finns en förteckning över de lagförslag och andra dokument kommissionen kommer att lägga fram.

EU-kommissionen – Arbetsprogram och detaljerad planering

Sök bland dokumenten i EUR-Lex

De dokument som kommissionen skickar ut kallas för COM-dokument. Dokumenten är märkta med år och löpnummer. Om du vill hitta ett särskilt dokument kan du söka på år och löpnummer i EU:s rättsdatabas EUR-Lex. Du kan även använda andra sökkriterier, till exempel datum eller ord.

Eurlex - Förberedande rättsakter

Förslaget behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet

När kommissionen har presenterat ett lagförslag skickas det till Europaparlamentet och ministerrådet. Du kan följa behandlingen av förslaget i EUR-Lex eller Europaparlamentets databas Legislative Observatory.

I databaserna ser du hur långt förslaget har kommit och där hittar du dokument som är kopplade till ärendet, till exempel betänkanden från Europaparlamentet eller pressmeddelanden från ministerådet.

EUR-Lex – Lagstiftningsprocessen
Europaparlamentet – Legislative Observatory (eng)
VoteWatch om hur Europaparlamentarikerna röstat (eng)

Vad tycker Sverige om förslaget?

Regeringen företräder Sverige i ministerrådet. I regeringens fakta-pm finns preliminära svenska ståndpunkter om EU-kommissionens förslag. Fakta-pm hittar du på riksdagens webbplats.

Riksdagen - Fakta-PM om EU-förslag

Regeringen stämmer av sin åsikt med riksdagens EU-nämnd inför mötet i ministerrådet. På riksdagens webbplats finns information om regeringens samråd med EU-nämnden, till exempel dagordning, bakgrundsdokument från regeringen och ordagranna protokoll från EU-nämndens möten.

Riksdagen – EU-nämnden

Färdiga EU-regler publiceras i EUT

Med vissa undantag publiceras EU-regler i EU:s officiella tidning (EUT) när de har antagits. De ska publiceras på alla EU:s officiella språk. Du hittar dem i tidningens L-del.

EU:s officiella tidning (EUT)

Sök på regeln i EUR-Lex

EU:s rättsdatabas EUR-Lex innehåller EU:s regelsamling. Det finns olika sökkriterier i EUR-Lex. Du kan till exempel söka på rättsaktens nummer, på ord eller på datum. När du har fått träff på den rättsakt som du är ute efter ska du klicka på ”Allt”. Då kommer du till en informationssida där du kan läsa rättsakten och få andra uppgifter om den.

EUR-Lex - Ingång till EU-rätten

Sverige genomför ett EU-direktiv

När EU har beslutat om ett direktiv ska medlemsländerna genomföra det. Om du vill veta hur Sverige och övriga länder har genomfört ett direktiv kan du titta på informationen som finns om direktivet i EUR-Lex. Välj ”Nationell lagstiftning” och sedan ”Nationella genomförandebestämmelser”.

Ibland saknas uppgifter om det svenska genomförandet i EUR-Lex. Det kan bero på att tidsfristen för att genomföra ett direktiv inte har gått ut än. Men det kan också betyda att Sverige inte har genomfört direktivet. Har du frågor om det svenska genomförandet kan du kontakta det departement inom Regeringskansliet som ansvarar för det ämnesområde som direktivet handlar om.

För att genomföra ett direktiv i Sverige är det vanligt att Sverige måste ändra eller stifta nya lagar. Regeringen föreslår då en lag som riksdagen röstar om. På regeringens webbplats finns propositioner och förarbeten, till exempel publikationer i serierna SOU och DS. Där kan du hitta mer utförlig information om genomförandet av direktiv.

Regeringen - Rättsdokument

Det är riksdagen som beslutar om den proposition som kommer från regeringen. På riksdagens webbplats kan du fritextsöka på ämnesord eller söka bland riksdagens dokument, till exempel utskottsbetänkanden eller riksdagsbeslut.

Riksdagen - Debatter och beslut om förslag

Några dokumentbeteckningar

Det finns många olika dokumentbetecknigar och förkortningar att hålla reda på i EU:s beslutsprocess. Gemensamt för de flesta dokumenten är att de märks med årtal och ett löpnummer.

Här är några av de vanligaste dokumentbeteckningarna med förklaringar:

Dokumentbeteckning

Förklaring

Direktiv 2010/13/EU

Från 2015:
Direktiv (EU) 2015/13

Direktiven betecknades till och med 2014: år/löpnummer/förkortning av det fördrag som direktivet bygger på. 

Under årens lopp har EU:s olika fördrag utvecklats och bytt namn. Exempel på förkortningar som kan förekomma på rättsakter före 1 december 2009:
EG
EEG
EKSG
m.fl.

Från och med 2015: beteckningen på det område som direktivet gäller/år/löpnummer

Förordning (EU)nr 265/2010

Från 2015:
Förordning (EU) 2015/10

Förordningar betecknades till och med 2014: förkortning av det fördrag som förordningen bygger på/löpnummer/år.

Från och med 2015: beteckningen på det område som förordningen gäller/år/löpnummer

 COM(2011) 125

Dokument från EU-kommissionen. Kan vara förslag till nya lagar, rapporter, meddelanden eller s.k. grönböcker. Numreras årsvis.

Från 2012 används inte längre KOM på svenska. Istället används COM för alla språk.

 SEK(2004) 126

Tidigare interna dokument från EU-kommissionens. Kan vara bakgrundsmaterial och förberedande dokument. Numreras årsvis. Förkortningen togs bort 2012.

2010/0385/COD

Europaparlamentets beteckning på ärenden som ska behandlas i parlamentet. Dokumentbeteckningen består av: år/löpnummer/ lagstiftningsförfarande.

Förkortningen COD används för ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det finns också andra förfaranden och förkortningar. 

32005L0043 Celex-nummer. Anger en unik identitet för varje dokument i EUR-Lex. Består av beteckning för avdelning, år, typ av dokument samt ett löpnummer.

Ordförklaringar

Direktiv

Direktiv är en typ av EU-lag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning.

Läs mer om Direktiv

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

Förordning

Förordning är en typ av EU-lag. Förordningen gäller direkt efter beslut av EU och på samma sätt i alla EU-länder. Det behövs ingen egen lagstiftning i länderna.

Läs mer om Förordning

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-03-29

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.