Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ordlista

B

Budgetunderskott

Ett budgetunderskott uppstår när ett lands utgifter är större än landets inkomster.

C

Coreper

Coreper är en fransk förkortning och betyder de ständiga representanternas kommitté. Coreper förbereder och förhandlar de frågor som ska behandlas av ministerrådet. Gruppen består av medlemsländernas EU-ambassadörer.

Läs mer om Coreper

Jämför: Ministerrådet

D

Direktiv

Direktiv är en typ av EU-lag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning.

Läs mer om Direktiv

Jämför: Förordning

E

EES-länder

EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein är EES-länder. EES-avtalet är ett frihandelsavtal som ger företag i de deltagande länderna tillträde till EU:s inre marknad.

Läs mer om EES-länder

EG

EG står för Europeiska gemenskaperna och var föregångaren till dagens EU (Europeiska unionen). EG var en del av EU fram till 2009 då EG upphörde att existera.

Läs mer om EG

EMU

EMU står för ekonomisk och monetär union. Alla EU-länder deltar i det ekonomiska samarbetet EMU, men alla har inte infört den gemensamma valutan euro.

Läs mer om EMU

Enhällighet

När ministerrådet beslutar med enhällighet innebär det att alla måste vara överens för att kunna fatta ett beslut. Om någon röstar emot förslaget går det inte igenom.

Läs mer om Enhällighet

Jämför: Kvalificerad majoritet

EU-domstolen

EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland.

Läs mer om EU-domstolen

Jämför: EU-rätt

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

EU-medborgare

Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet.

Läs mer om EU-medborgare

EU-parlamentariker

Ledamöterna i Europaparlamentet kallas EU-parlamentariker eller Europaparlamentariker. De väljs vart femte år i allmänna val i EU:s alla medlemsländer.

Läs mer om EU-parlamentariker

Europaparlamentariker

Ledamöterna i Europaparlamentet kallas Europaparlamentariker eller EU-parlamentariker. De väljs vart femte år i allmänna val i EU:s alla medlemsländer.

Läs mer om Europaparlamentariker

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Jämför: Ministerrådet

Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken (ECB) är gemensam centralbank för de länder som har infört euro som valuta. ECB:s uppgift är att hålla inflationen på en låg nivå.

Läs mer om Europeiska centralbanken

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Jämför: EU-kommissionen

EU-rätt

Med EU-rätt menas EU:s fördrag, all lagstiftning från EU samt EU-domstolens domar.

Läs mer om EU-rätt

Jämför: EU-domstolen, Fördrag

EU-valet

Ledamöterna i Europaparlamentet väljs i allmänna val i alla EU:s medlemsländer. Valet sker vart femte år och brukas kallas EU-valet.

Läs mer om EU-valet
F

Fördjupat samarbete

Fördjupat samarbete innebär att minst nio EU-länder kan starta ett samarbete i en viss fråga. Det måste finnas stöd för samarbetet i EU:s fördrag och ministerrådet måste ge sitt tillstånd.

Läs mer om Fördjupat samarbete

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

Förhandsavgörande

Om en domstol i ett EU-land är osäker på hur en EU-regel ska tolkas kan den vända sig till EU-domstolen och begära ett förhandsavgörande, ett beslut om tolkning. Domstolen måste sedan följa EU-domstolens beslut när den ska döma i målet.

Läs mer om Förhandsavgörande

Jämför: EU-domstolen

Förordning

Förordning är en typ av EU-lag. Förordningen gäller direkt efter beslut av EU och på samma sätt i alla EU-länder. Det behövs ingen egen lagstiftning i länderna.

Läs mer om Förordning

Jämför: Direktiv

K

Konvergenskriterier

Konvergenskriterier är de krav som ett EU-land måste uppfylla för att få införa euro som valuta. Ett av kraven är att landets statsskuld inte får överstiga 60 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Läs mer om Konvergenskriterier

Kvalificerad majoritet

När ministerrådet beslutar med kvalificerad majoritet måste 55 procent av EU-länderna rösta för förslaget, det vill säga 16 av 28 länder. De länderna ska tillsammans motsvara minst 65 procent av EU:s befolkning.

Läs mer om Kvalificerad majoritet

Jämför: Enhällighet

Köpenhamnskriterierna

Köpenhamnskriterierna är en samling politiska, ekonomiska och administrativa krav som länder ska uppfylla för att få bli medlemmar i EU. Europeiska rådet beslutade om dem vid ett möte i Köpenhamn 1993, där av namnet.

M

Mellanstatlig

När EU-samarbetet är mellanstatligt innebär det att alla EU-länder måste vara överens för att fatta beslut.

Läs mer om Mellanstatlig

Jämför: Överstatlig

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Jämför: Europaparlamentet

N

Nettobetalare

Ett land som betalar mer i avgift till EU än vad landet får tillbaka i EU-stöd och bidrag.

Läs mer om Nettobetalare
R

Revisionsrätten

Revisionsrätten har till uppgift att granska EU:s inkomster och utgifter och se till att de förvaltas på ett korrekt sätt. I revisionsrätten ingår en ledamot från varje medlemsland.

Läs mer om Revisionsrätten
S

Schengen

Schengensamarbetet kompletterar EU:s regler om fri rörlighet. Det innebär bland annat att passkontrollerna har tagits bort vid resor inom Schengenområdet, men medlemsländerna har rätt att införa tillfälliga gränskontroller. I Schengen ingår Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Läs mer om Schengen

Statsskuld

Statsskulden är de samlade underskotten och överskotten i ett lands budget över tid. Skulden uppstår när ett land lånar pengar för sin verksamhet.

Subsidiaritetsprincipen

Inom EU innebär subsidiaritetsprincipen att EU bara ska fatta beslut om frågor som inte kan skötas lika bra på nationell nivå av medlemsländerna själva. Syftar till att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Läs mer om Subsidiaritetsprincipen
T

Tredjelandsmedborgare

Tredjelandsmedborgare är en person som är medborgare i ett land utanför EU/EES.

Läs mer om Tredjelandsmedborgare
V

Vetorätt

En stat eller en part har vetorätt när den kan stoppa ett förslag genom att rösta nej.

Läs mer om Vetorätt
Ö

Överstatlig

När EU-samarbetet är överstatligt innebär det att EU-länderna kan fatta beslut även om alla inte är överens. Ett land som inte följer beslutet kan straffas.

Läs mer om Överstatlig

Jämför: Mellanstatlig

Överträdelseförfarande

EU-kommissionen kan inleda ett överträdelseförfarande om den anser att ett land inte följer EU:s regler. Det innebär att kommissionen granskar hur landet tillämpar reglerna och kan stämma landet i EU-domstolen.

Läs mer om Överträdelseförfarande

Jämför: EU-domstolen, EU-kommissionen