Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Åenehks EU:en bïjre

Sveerje lea meatan Europeijen unijovne (EU) 1995 raejeste. EU-laanth laavenjostoeh ovmessie gyhtjelassine jïh jïjnjh dejstie mijjen aarkebiejjiem tsevtsieh. Daesnie åenehks daajroem mejnie EU gïetede, guktie EU sjæjsjele jïh Sveerjen råallen bïjre EU:esne. Dïhte aaj vuesehte guktie datne maahtah EU:em tsevtsedh.

Stoerre bieliem EU:en barkoste lea dan bïjre guktie åesiestimmiem aelhkebe darjodh lïhtsegelaanti gaskem. EU-laavenjosteme aaj aelhkie årrodh fealadidh, juhtedh jallh lohkehtidh jeatjah EU-laantesne. Daelie maehtieh EU-otnjegh vuesiehtimmien gaavhtan barkedh jeatjah EU-laantesne bielelen sjïere barkoe- jallh orremeluhpie. Euroe lea valuta medtie bielie EU-laantijste.

Lïhtsegelaanth

EU:en lïhtsegelaanth lea meatan EU:ese orreme ovmessie tïjjetsiehkine:

1952 Belgien, Frankrijhke, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Tysklaante
1973 Danmark, Irlaante, Storbritannien
1981 Greklaante
1986 Portugal, Spanien
1995 Såevmie, Sveerje, Österrijhke
2004 Cypern, Estlaante, Lettlaante, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Ungern
2007 Bulgarien, Rumänien
2013 Kroatien

EU-bievnemen bïjre

EU-bievneme rïjhkebiejjien laavenjassem åtna vedtedh seammavierhtegh jïh gelliebielieh bïevnesh EU:en bïjre, dïhte sveerjen lïhtsegevoeten jïh EU-barkoen rïjhkebiejjesne bïjre. Maahta aaj mijjem bïeljelidh telefovnine, e-påastine jallh prievine:

Webbesijjie: www.eu-upplysningen.se
E-påaste: Contact
Telefovnenummere: 020-250 000 (måanta-bearjedahke 9-11)
Påasteadresse: EU-upplysningen/EU-bievneme, Sveriges riksdag/Sveerjen rïjhkebiejjie, 100 12 Stockholm/Stuehkie

Senast uppdaterad: 2013-12-09

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.