Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Åenehks EU:n histovrijen bïjre

Govhte laantijste ...

EU:esne daenbiejjien 28 laanth mah ektesne medtie 508 miljovnh otnjegh utnieh. Jienebh laanth sijhtieh lïhtsegidie sjidtieh, gaskem jeatjebem Serbien jïh Turkiet.

Mannasinie eelkin dah laanth Europesne laavenjostedh?

Mubpie veartenedåaroen mænngan sïjhtin jienebh laanth orre dåaroem heerredidh. Dan gaavhtan govhte laanth ektiedin Europeijen tjïrre- jïh staelieiktedimmie jaepien 1952. Dah edtjin ektesne dïedtem utnedh tjïrre- jïh staelieprodusjovnem, mah lin vihkeles vaaroeh dåaroeindustrijesne. Dennie vuekesne edtjieh dah heerredidh sjïere laante viht aalka vaekniejgujmie ryöjredidh. Dïhte lij dïhte voestes daltese EU:m skaepiedidh.

Jaepien 1958 eelki aaj jeatjah produktine, dïenesjinie jïh kapitaaline laavenjostedh. Ellies laavenjosteme naan jaepien mænngan eelki gohtjedh EE, Europeijen ektiedimmieh. Tïjjen mietie sjïdti gaskem jeatjebem byjresem, laanteburriem jïh skovhtem aaj laavenjasside EE:n åvteste. Jaepien 1993 sjïdti EE EU:em – Europeijen unijovne. Dellie sjïdti vuesiehtimmien gaavhtan nuepiem laanth maehtieh ektesne barkedh ålkoerïjhkepolitihkeles gyhtjelassigujmie. Dan mænngan lea 16 laanth lissine lïhtsegh EU:esne sjïdteme, maam tsevtsie guktie laavenjostedh.

Senast uppdaterad: 2013-12-09

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.