Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Guktie EU:em tsevtsedh?

Jis sæjhta sjæjsjalimmide tsevtsedh EU:esne maahta govlesadtedh naan dejstie gie dejnie barkeminie jallh sjæjsjaleminie, EU-gyhtjelassigujmie.

Europaparlamentarihkerh. Gååvnese sveerjen tjirkijh Europaparlamentesne gïeh leah meatan jïh EU-sjæjsjalimmide tsevtsieh. Govlesadtemebïevnesh dejtie gååvnesieh www.europaparlamentet.se. Dïhte aaj hijven gåarede Europaparlamenten bïevnesekontovrese Sveerjesne govlesadtedh, telefovne 08-562 444 55, e-påaste Contact.

Rïjhkebiejjietjirkijh. Dïhte sveerjen rïjhkebiejjien tjirkijh laakide Sveerjesne tseegkieh jïh reerenassese vuajnoeh vedtieh åvteli ministereraeresne sjæjsjalieh. www.riksdagen.se sæjrosne gååvnesieh adressh dejtie 349 tjirkijidie jïh dej politihken krirride rïjhkebiejjesne.

Ministerh reerenassesne. Dah sveerjen ministerh lea meatan EU:en ministereraerietjåanghkosne gusnie dah sjæjsjalieh orre EU:en njoelkedasside. www.regeringen.se sæjrosne gååvnese govlesadtemebïevnesh reerenassen gaajhkide ministeridie.

EU-kommisjovne. EU-kommisjovne sæjhta daamhtaj vuajnoeh utnedh raeriestimmide laakide. Akte miljovne EU-otnjegh maehtieh aaj otnjegeinitiatijvesne kommisjovnem haestedh laakejeatjahtehtemasse. Maahta EU-kommisjovnem kontovrem Sveerjesne govlesadtedh, telefovne 08-562 444 11, e-påaste Contact. Webbeadresse lea ec.europa.eu/sverige/index_sv.htm.

Organisasjovnh. Gellie organisasjovnh europeijen daltesisnie laavenjostoeh juktie sijhtieh EU:em tsevtsedh.

Senast uppdaterad: 2013-12-09

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.