Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Maam EU dorje?

EU gaajhkem gïetede?

EU jïjnjh gyhtjelassh gïetede. Daesnie naan vuesiehtimmieh:

Byjresegyhtjelassh. EU lea vuesiehtimmien gaavhtan ulmieh bïejeme guktie lïhtsegelaanth edtjieh sov olkeseluejhtemh sjædtoegåetiegassijste unniedidh.

Gööleme. EU sjæjsjele man jïjnjh guelieh mah åådtje lïhtsegelaanti tjaetsine gööledh. Dïhte gaskem jeatjebem tsevtsie tåarskh Luvliemearoesne.

Polijselaavenjosteme. EU-laanti polijsh jïh åklagerh reaktam utnieh laavenjostedh guktie kruepies miedtemh vööste laanti gaskem vuesiehtimmien gaavhtan tjeakoes narkotijhkefoeresjimmie.

Regijonaaledåarjoe. EU-laanth sijhtieh dah ekonomeles jïh sosijaleles joekehts unniedidh laanti jïh regijovni gaskem EU:esne. Dan gaavhtan stoerre bieliem EU:en beetnegijstie regijonaaledåarjose.

Baataræjjapolitihke. EU ektine njoelkedassh åtna asylen bïjre baataræjjide, gaskem jeatjebem mij laantide mij edtja asyleohtsemem gïetedidh.

EU-laanth laavenjostoeh vuesiehtimmien gaavhtan aaj viehkiepolitihken bïjre, åesiestimmine laantigujmie EU:en ålkoelisnie, dåarjoeh laantebårran jïh beapmoegyhtjelassi bïjre.

Daate ij EU darjoeh

Lïhtsegelaanti jïjtjh dïedtem utnieh jïjnjide aatide. Naan vuesiehtimmieh lea baalhkaskaehtieh, skïemtjehokse, skuvle jïh voeresebeetneh jïh maanadåarjoe.

Senast uppdaterad: 2013-12-09

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.