Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Man dovres EU?

Gaajhkh lïhtsegelaanth maaksovem maeksieh EU:ese fïerhten jaepien. Maaksovem beaja gaskem jeatjebem laanten ekonomeles våaroemistie. Sveerje maaksa 30-35 miljardh kråvnah.

Ållesth EU åådtje medtie 1 300 miljardh kråvnah jaepesne. Medtie 85 prosenth beetnegijstie bååstide lïhtsegelaantide vadta dåarjoehammojne. Jeenjemes juhtieh regijovnide EU-laantine evtiedidh, vuesiehtimmien gaavhtan geajnoeh buaranidh, dotkemem jïh ööhpehtimmieh dåarjodh barkoemaarhnesne, laanteburriem, laantevoenh jïh göölemem dåarjodh. Bene beetnegh aaj juhtieh vuesiehtimmien gaavhtan viehkide, kultuvredåarjojde jïh polijsen laavenjostemidie. Sveerje bieliem åådtje jeenjemes dåarjoehammojste.

  • Sveerjen staatebudsjedte lea medtie 830 miljardh kråvnah.
  • 30-35 miljardh kråvnah staatebudsjedteste jåhta EU:ese maaksovine.
  • Sveerje bååstide 10-15 miljardh kråvnah åådtje ovmessie dåarjojne EU:este.
Senast uppdaterad: 2013-12-09

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.