Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Gdy UE decyduje

Rada Europejska - spotkanie na szczycie przywódców państw UE

Rada Europejska nakreśla wytyczne dla współpracy UE na dłuższą metę ale ne podejmuje uchawał o przepisach UE. Spotkania na szczycie od­bywają się cztery razy każdego roku. W razie potrzeby można zorga­nizować dodatkowe spotkania na szczycie.

W skład Rady Europejskiej wchodzą przewodniczący, głowy państw i rządów państw UE oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Euro­pejska wybiera swego przewodniczącego na okres dwu i pół roku.

Jakie jest postępowanie gdy UE decyduje?

Szwecja i inne państwa członkowskie decydują wspólnie o nowych prze­pisach UE. Oznacza to, że Szwecja może wywierać wpływ na decyzje UE, ale w niektórych wypadkach Szwecja musi też dostosowywać się do ta­kich decy­zji UE, jakich Szwecja nie chce.

Tak się dzieje, gdy Szwecja i inne państwa członkowskie dochodzą do porozumienia co do nowych przepisów UE:

1. Komisja UE przedstawia projekt nowej ustawy

Zadanie Komisji UE polega na przedstawianiu projektów nowych ustaw. Każde państwo członkowskie ma jednego członka w Komisji. Komisarze winni dbać o dobro całej Unii Europejskiej, a nie są przedstawi­cielami swoich krajów.

2. Rząd i parlament zajmują stanowisko

Komisja UE wysyła swoje propozycje do wszystkich państw członkow­skich. W Szwecji propozycje te kierowane są do Rządu i Parlamentu. Rząd informuje parlament o swoim stanowisku od­nośnie propozycji i przyjmuje poglądy parlamentu. Oto Rząd wystę­puje w imieniu Szwecji.

3. Parlament Europejski uchwala

Parlament Europejski bierze udział w uchwałach, gdy chodzi o nowe ustawy UE. Jego członkowie wybrani są w wyborach powszechnych, i 20 z nich jest wybranych w Szwecji.

Parlament Europejski uchwala wraz z Radą Ministrów w większości spraw. W niektórych sprawach Parlament Europejski nie de­cyduje. Dotyczy to na przykład polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.

4. Rada Ministrów uchwala

Rząd Szwecji i wszystkie inne rządy państw UE, każdy reprezentowany przez jednego ministra, biorą udział w Radzie Ministrów UE. Rada Ministrów uchwala nowe ustawy UE.

Rząd Szwecji naprzód przedyskutował propozycje z parlamentem.

5. Szwecja przeprowadza ustawę

Gdy Rada Ministrów już uchwalił wprowadzenie nowej ustawy, Szwecja i inne państwa członkowie winny ustawę tę wprowadzić. Czasami potrzeb­ne jest, aby parla­ment wprowadził zmiany w szwedzkich ustawach po to, by ustawy te były zgodne z nowymi ustawami UE. W innych wypad­kach obowiązują od razu ustawy UE.

Parlament sprawdza

Oprócz sprawdzania i przedstawiania Rządowi poglądów, parlament - tak samo jak parlamenty innych państw UE - ma również inne zada­nie. Gdy UE przedstawia projekty nowych ustaw w niektórych dziedzinach, parlamenty państw członkowskich winny sprawdzać, czy dane przepisy są konieczne na poziomie UE czy też byłoby lepiej, gdyby każde pań­stwo oddzielnie decydowało o przepisach. Sprawdzanie może doprowa­dzić do tego, by Komisja ponownie rozpatrzyła swój projekt.

Co się stanie w wypadku, gdy Szwecja nie dostosowuje się do prze­pisów UE?

Komisja UE kontroluje, czy państwa dostosowują się do ustaw, które UE uchwaliła. Jeżeli Komisja uważa, że Szwecja nie dostosowuje się do ustaw, Komisja może zaskarżyć Szwecję do Trybunału UE.

W takim wypadku zadanie Trybunału UE polega na rozstrzygnięciu, czy Szwecja złamała przepisy UE. Szwedzkie sądy mogą też zwracać się do Trybunału UE w kwestiach dotyczących interpretacji przepisów UE.

Jeżeli się uważa, że Szwecja lub inne państwo członkowie nie dosto­so­wuje się do przepisów UE, można to zgłosić do Komisji UE.

Komisja UE

  • Komisarze winni dbać o dobro całej UE a nie są przed­stawicielami swoich krajów.
  • Komisję UE wybierają - na okres pięciu lat - rządy państw członkowskich.
  • Parlament Europejski winien zatwierdzić Komisję UE.

Parlament Europejski

  • Co pięć lat odbywają się wybory na Parlament Europejski.
  • Obywatele każdego kraju głosują na swoich członków Parlamentu.
  • Kraje o wielkiej liczbie mieszkańców mają więcej przedstawi­cieli niż kraje o małej liczbie mieszkańców.

Rada Ministrów

  • Minister, odpowiedzialny za daną kwestię, bierze udział w Radzie Ministrów. Jeżeli na przykład chodzi o sprawy środo­wiska, to udział bierze minister ochrony środowiska.
  • W większości kwestii Rada Ministrów może uchwalić, gdy więk­szość popiera projekt. W niektórych kwestiach wszyscy minist­rowie muszą zgadzać się co do podjęcia uchwały.

Trybunał UE

  • Jeden sędzia z każdego państwa UE wchodzi w skład Trybunału UE.
  • Sędziowie wybierani są przez rządy państw członkowskich na okres sześciu lat.
Senast uppdaterad: 2013-11-08

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.