Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kur vendos BE-ja

Këshilli Europian – Samiti i liderëve të vendeve të BE-së

Këshilli europian i përcakton vijat e bashkëpunimit brenda BE-së në aspektin afatgjatë por nuk merr vendime rreth rregullave të BE-së. Samiti mblidhet katër herë në vit. Nëse nevojitet mund të thirret një samit i jashtëzakonshëm.

Këshilli europian përbëhet nga një kryetar, nga shefat e qeverive dhe të shteteve anëtare të BE-së si dhe kryetarit të komisionit. Këshilli europian e zgjedh kryetarin për një periudhë prej 2 vjet e gjysmë.

Si është ecuria e vendimarrjes në BE?

Suedia dhe vendet e tjera anëtare vendosin bashkarisht për rregulla të reja në BE. Kjo do të thotë se Suedia mund të ndikojë në vendimarrjen e BE-së, por në disa raste Suedia duhet të zbatoj vendime të marra ng BE-ja e që Suedia nuk i dëshiron.

Kjo është ecuria kur Suedia dhe vendet tjera anëtare dakordohen për rregulla të reja të BE-së:

1. Komisioni i BE-së propozon një ligj të ti

Detyra e komisionit të BE-së është që të propozoj ligje të reja. Të gjitha vendet anëtare e kanë nga një anëtar në komision. Komisionerët e BE-së duhet të përkujdesen për të mirën e BE-së dhe nuk janë përfaqësues të vendeve përkatëse.

2. Qeveria dhe parlamenti marrin qëndrim

Komisioni i BE-së u dërgon propozimet e veta të gjitha vendeve anëtare të BE-së. Në Suedi ati i shkojnë qeverisë dhe parlamentit. Qeveria e informon parlamentin rreth qëndrimit të saj. Qeveria është ajo që është zëdhënse e Suedisë.

3. Parlamenti europian vendos

Parlamenti europian merrë pjesë në vendosjen e ligjeve të reja në BE. Parlamentarët janë të zgjedhur në zgjedhjet e përgjithshme dhe 20 prej tyre janë zgjedhur në Suedi.

Parlamenti europian vendos bashkë me këshillin e ministrave rreth shumicës së çështjeve. Për disa çështje të caktuara nuk vendos Parlamenti europian. Një çështje e tillë është p. sh. politika e jashtme dhe e sigurisë së BE-së.

4. Këshilli i ministrave vendos

Qeveria suedeze dhe qeveritë e tjera të vendeve të BE-së marrin pjesë me nga një ministër në këshillin e ministrave të BE-së. Këshilli i ministrave vendos rreth ligjeve të reja në BE.

Qeveria suedeze paraprakisht do ti ketë diskutuar propozimet me parlamentin suedez.

5. Suedia zbaton ligjet

Kur këshilli i ministrave të ketë vensour për një ligj të ri Suedia dhe vendet tjera anëtare duhet të implementojnë ligjin. Ndonjëherë nevojitet që parlamenti të ndryshoj ligjet suedeze që ato të përputhen me ligjet e reja të BE-së. Në raste tjera hyjnë ligjet e BE-së në fuqi menjëherë.

Parlamenti kontrollon

Përveç punës së kontrollit dhe t'i jap qeverisë këshilla, parlamenti suedez ashtu edhe paralmentet e vendeve anëtare kanë edhe një detyrë tjetër.Kur BE-ja vendos për ligje të reja në disa fusha atëherë parlamentet e vendeve anëtare duhet të kontrollojnë nëse rregullat janë të nevojshme në nivel të BE-së apo është më mirë që secili vend të vendos për vete. Kontrolli mund të çoj në atë që komisioni të rishqyrtoj propozimin e vet.

Çka ndodh nëse Suedia nuk i zbaton rregullat e BE-së?

Komisioni i BE-së ushtron kontroll nëse vendet anëtare i zbatojnë ligjet e vendosura nga BE-ja.

Nëse komisioni konsideron se Suedia nuk po i zbaton ligjet mund që komisioni ta padisë Suedinë pranë gjykatës së BE-së

Detyra e gjykatës së BE-së është që të gjykoj se mos Suedia i ka thyer rregullat e BE-së. Edhe gjykatat suedeze mund t'i drejtohen gjykatës së BE-së me pyetje se si të interpretohen rregullat e BE-së.

Nëse mendon se Suedia apo ndonjë vend tjetër anëtar nuk i zbaton i rregullat e BE-së atëherë njeriu mund t'i drejtohet komisionit europian.

Komisoni i BE-së

  • Komisionarët duhet t'i mbrojnë interesat e tërë BE-së dhe nuk janë përfaqësues të vendeve përkatëse.
  • Komisioni i BE-së zgjedhet për pesë vjet nga qeveritë e vendeve anëtare.
  • Parlamenti europian duhet të miratoj komisionin e BE-së.

Parlamenti i BE-së

  • Zgjedhjet për parlamentin europian mbahen çdo pesë vjet.
  • Qytetarët e secilit vend i voton deputetët e vet.
  • Vendet me popullatë të madhe kanë më shumë deputetë sesa vendet me popullatë më të vogël numerikisht.

Këshilli Europian

  • Ai minister që në qeveri e ka përgjegjësinë për çështjen që diskutohet merrë pjesë në këshillin e ministrave. Për shembull nëse në rendin e ditës është çështja e ambientit atëherë merrë pjesë ministri i ambientit.
  • Në shumicën e çështjeve këshilli i ministrave mund të vendos nëse shumica janë për propozimin. Për disa çështje kërkohet që të gjithë ministrat të merren vesh para se të merret një vendim.

Gjykata e BE-së

  • Gjykata e BE-së përbëhet nga një gjyqtar nga secili vend i BE-së.
  • Gjyqtarët zgjedhen nga qeveritë e vendeve anëtare me mandat gjashtë vjeçar.
Senast uppdaterad: 2013-11-18

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.