Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kada EU donosi odluke

Evropski savjet – sastanak na vrhu šefova država i vlada članica EU

Evropski savjet utvrđuje smjernice dugoročne saradnje država članica EU, ali ne donosi nikakve odluke o propisima EU.

Sastanci na vrhu održavaju se četiri puta godišnje, ali se ovakvi sastanci po potrebi mogu i vanredno sazvati. U sastav Evropskog savjeta ulaze njegov predsjednik, šefovi država i vlada država članica EU kao i predsednik Komisije EU. Predsjednik Evropskog savjeta bira sa na period od dvije i po godine.

Kako izgleda postupak donošenja odluka u EU?

Švedska i ostale države članice donose zajednički odluke o propisima EU. To znači da Švedska ima mogućnost da utiče na odluke EU, ali je u nekim slučajevima i Švedska prinuđena prihvatiti i one odluke EU koje nisu u skladu sa njenim stavovima.

Ovako izgleda postupak kada se Švedska i druge države članice slože oko novih propisa Evropske unije:

1. Komisija EU predlaže novi zakon

Zadatak Komisije EU je da predlaže nove zakone. Sve države članice zastupljene su u Komisiji sa po jednim članom. Članovi Komisije se brinu za dobrobit EU kao cjeline i ne djeluju kao predstavnici svojih pojedinih država.

2. Vlada i švedski parlament zauzimaju stav

Komisija EU šalje svoje prijedloge svim državama članicama. Ti prijedlozi se u Švedskoj razmatraju u vladi i parlamentu. Vlada informira parlament o svom viđenju datog prijedloga i prikuplja komentare i sugestije parlamenta. Vlada je ta koja zastupa Švedsku.

3. Evropski parlament donosi odluke

Evropski parlament učestvuje u donošenju odluka o novim zakonima EU. Poslanici se biraju na općim izborima, od kojih je 20 izabrano u Švedskoj.

O većini pitanja Evropski parlament donosi odluke zajedno sa Savjetom ministara. Izvjesna pitanja nisu u nadležnosti Evropskog parlamenta, kao na primjer vanjska i bezbjednosna politika EU.

4. Odluke Savjeta ministara

Švedska vlada kao i vlade drugih država članica EU zastupljene su u Savjetu ministara EU sa po jednim ministrom. Savjet ministara donosi odluke o novim zakonima EU.

Švedska vlada razmatra prethodno prijedloge odluka kroz konsultacije sa parlamentom.

5. Švedska primjenjuje donijeti zakon

Nakon što Savjet ministara donese odluku o nekom novom zakonu, Švedska i sve druge države članice imaju obavezu da zakon uvedu u svoje zakonodavstvo. Ponekad je potrebno da parlament izmjeni neke švedske zakone radi usaglašavanja sa novim zakonima EU. U nekim drugim slučajevima primjenjuju se zakoni EU direktno.

Kontrola švedskog parlamenta

Osim što kontrolira i daje mišljenje vladi, švedski parlament, baš kao i parlamenti drugih država članica EU, ima još jedan zadatak. Kada EU u nekim oblastima predlaže nove zakone, parlamenti država članica će razmotriti da li su ti propisi uopće potrebni na nivou Evropske unije, ili je možda bolje da države svaka za sebe donesu propise na nacionalnom nivou. Ovakva kontrola može dovesti do toga da je Komisija prinuđena preispitati svoj prijedlog.

Šta se događa ako Švedska ne primjenjuje propise EU?

Komisija EU kontrolira da li države primjenjuju zakone koje je donijela EU. Ako Komisija dođe do zaključka da Švedska to ne čini, Komisija ima mogućnost da protiv Švedske podnese tužbu Sudu Evropske unije.

Zadataka Suda Evropske unije je da u tom slučaju utvrdi da li je Švedska postupila u suprotnosti sa propisima EU. Švedski sudovi imaju također mogućnost da se obrate Sudu Evropske unije sa pitanjima koja se odnose na tumačenje propisa EU.

I svakom od nas stoji na raspolaganju mogućnost da podnese prijavu ukoliko smatramo da Švedska ili neka druga država članica ne postupa u skladu sa propisima EU. U tom slučaju prijava se podnosi Evropskoj komisiji.

Komisija EU

  • Članovi Komisije se brinu za dobrobit EU kao cjeline i ne djeluju kao predstavnici vlastitih država.
  • Komisija EU se bira na period od pet godina od strane vlada država članica.
  • Evropski parlament potvrđuje izbor Komisije EU.

Evropski parlament

  • Izbori za Evropski parlament održavaju se svake pete godine.
  • Državljani svake države članice biraju svoje poslanike.
  • Države sa velikim brojem stanovnika imaju više predstavnika od država koje imaju mali broj stanovnika.

Savjet ministara

  • Na sastanku Savjeta ministara učestvuju oni vladini ministri u čijoj je nadležnosti pitanje koje je na dnevnom redu dotičnog sastanka. Tako na primjer, ako Savjet ministara ima na dnevnom redu pitanja vezana za zaštitu okoliša, tada će sastanku prisustvovati ministri za zaštitu okoliša iz svake države članice.
  • O većini pitanja Savjet ministara može donositi odluke većinom glasova. Ipak, ima pitanja koja zahtijevaju konsenzus svih ministara.

Sud Evropske unije

  • U sastav Suda Evropske unije ulazi po jedan sudac iz svake države članice EU.
  • Suce imenuju vlade država članica na rok od šest godina.
Senast uppdaterad: 2013-11-29

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.