Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU-domstolen

EU:s domstol heter Europeiska unionens domstol, men den kallas oftast EU-domstolen. EU-domstolen tolkar EU-rätten och ser till att EU:s lagar används på samma sätt i alla EU-länder. Den dömer också mellan medlemsländer och EU:s institutioner.

EU-domstolen i i Luxemburg. Bild: Europeiska unionens domstol.EU-domstolen består av 28 domare, en från varje medlemsland. I domstolen arbetar också elva generaladvokater. De förbereder och yttrar sig om ärenden som läggs fram i domstolen.

Det är EU:s medlemsländer som väljer domarna och generaladvokaterna. De väljs för en period av sex år. Domstolen har sitt säte i Luxemburg.

EU-domstolen dömer i tvister mellan medlemsländer och institutioner

EU-domstolen dömer i fyra typer av tvister. Det är tvister

  • mellan EU:s institutioner och medlemsländer
  • mellan EU:s olika institutioner
  • mellan medlemsländer
  • mellan EU:s institutioner och företag eller enskilda personer.

En vanlig typ av tvist är mellan en EU-institution och ett medlemsland och handlar ofta om att en institution anser att ett medlemsland inte har gjort tillräckligt för att följa EU:s regler. Det är ofta EU-kommissionen som startar ett sådant ärende, eftersom den ska övervaka att medlemsländerna följer EU:s lagar och beslut.

Tvister mellan EU:s institutioner kan till exempel handla om vilken artikel i EU:s fördrag som ska ligga till grund för en ny EU-lag. Tvister mellan olika medlemsländer är ovanliga.

Tribunalen dömer i mål som rör enskilda

Under EU-domstolen finns tribunalen, som tidigare kallades förstainstansrätten. Den inrättades 1989 för att avlasta domstolen, framför allt i de mål som rör tvister mellan EU:s institutioner och fysiska eller juridiska personer. Det är till exempel konkurrensärenden eller krav på skadestånd mot EU.

Enskilda personer, organisationer eller företag kan bara vända sig till tribunalen om EU:s institutioner har fattat ett beslut som direkt berör dem. Det kan till exempel vara en person som har vägrats tillgång till en handling eller ett företag som EU-kommissionen inte har tillåtit att gå samman med ett annat företag.

Domar i tribunalen kan överklagas till EU-domstolen. Tribunalen är sammansatt av minst en domare per medlemsstat och har inga generaladvokater.

Förhandsavgöranden för att tolka EU-rätten

För att alla medlemsländer ska tillämpa EU:s lagar och regler på samma sätt har EU-domstolen sista ordet när det gäller att tolka EU-rätten. Det betyder att domstolen talar om hur EU-rätten ska användas.

Om en nationell domstol, till exempel en svensk tingsrätt, är tveksam till hur den ska tolka EU-rätten kan den fråga EU-domstolen om råd. Det kallas att begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Nationella domstolar som är sista instans, som till exempel Högsta domstolen, är skyldiga att begära förhandsavgörande om det råder tveksamhet om hur EU-rätten ska tolkas.

När EU-domstolen lämnar ett förhandsavgörande talar den om hur en viss regel eller artikel ska tolkas. Den nationella domstolen är sedan skyldig att följa EU-domstolens tolkning.

Generaladvokaten yttrar sig före domen

Generaladvokaternas uppgift är att självständigt skriva förslag till avgöranden i målen. Generaladvokaterna föreslår alltså hur domstolen ska döma, men domarna måste inte följa förslaget. Domstolen brukar komma till samma slutsats som generaladvokaten i ungefär 50-60 procent av fallen.

Till skillnad från domstolen tillåter sig generaladvokaterna ofta att belysa flera aspekter av ett mål och att analysera domstolens rättspraxis. De kan också resonera för och emot en viss lösning och analysera de praktiska konsekvenserna av domen.

Det finns elva generaladvokater. Fem av dem är vikta för de "stora" EU-länderna Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. De övriga roterar mellan de andra medlemsländerna i bokstavsordning.

Ordförklaringar

EU-domstolen

EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland.

Läs mer om EU-domstolen

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

Förhandsavgörande

Om en domstol i ett EU-land är osäker på hur en EU-regel ska tolkas kan den vända sig till EU-domstolen och begära ett förhandsavgörande, ett beslut om tolkning. Domstolen måste sedan följa EU-domstolens beslut när den ska döma i målet.

Läs mer om Förhandsavgörande
Senast uppdaterad: 2017-03-14

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.