Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ledamöter i Europaparlamentet vid votering. Foto: Maja Suslin/TT.

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU

Medborgarna i EU-länderna röstar i allmänna val fram de ledamöter som ska sitta i Europaparlamentet, eller EU-parlamentet som det också kallas. Europaparlamentets huvuduppgift är att besluta om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. EU-parlamentet har 751 ledamöter och är EU:s enda direkt folkvalda institution.

Var träffas Europaparlamentet?

  • Strasbourg: Fyra dagars sammanträde tolv gånger per år.
  • Bryssel: Två dagars sammanträde sex gånger per år. Utskottsmötena är alltid i Bryssel. Även partigrupperna möts oftast i Bryssel.

Europaparlamentet har flera olika uppgifter. Förutom att lagstifta ska Europaparlamentet också kontrollera EU-kommissionen. Om kommissionen missköter sitt uppdrag kan parlamentet avsätta den. Arbetet i Europaparlamentet leds av talmannen.

EU-parlamentet stiftar lagar med ministerrådet

Europaparlamentet deltar i EU:s beslutsprocess. I de flesta frågorna fattar Europaparlamentet beslut tillsammans med ministerrådet. Det gäller till exempel miljöregler, livsmedelsfrågor, jordbrukspolitiken och regler som rör den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital inom EU.

I vissa frågor lämnar Europaparlamentet bara ett yttrande innan ministerrådet fattar beslut. Ministerrådet behöver då inte följa parlamentets ståndpunkt. Det gäller till exempel konkurrensfrågor, indirekta skatter och regler för statligt stöd. Europaparlamentet måste ge sitt samtycke till att EU ingår vissa internationella avtal med länder utanför EU.

Debatt i öppna utskott

I Europaparlamentet finns 20 fasta utskott, till exempel utskottet för utrikesfrågor, miljöutskottet och fiskeriutskottet.

Det är i utskotten en stor del av den politiska debatten förs. Utskottsmötena är öppna och den som är intresserad kan följa dem via Europaparlamentets webbplats. En till två veckor per månad arbetar ledamöterna i utskotten.

Europaparlamentet kan skapa tillfälliga utskott om det behövs, som till exempel utskottet för den ekonomiska krisen.

Föredragande med möjlighet att påverka

Utskotten i Europaparlamentet utser en föredragande, även kallad rapportör, för alla betänkanden. Föredragandens uppgift är att formulera Europaparlamentets åsikter. I vissa fall kan det handla om att skriva ändringsförlag till ett lagförslag från EU-kommissionen eller att förhandla med ministerrådet.

Under lagstiftningsarbetet är föredraganden en viktig person som får stort inflytande. Eftersom hon eller han påverkar lagtexten direkt är föredragandena intressanta för olika intresseorganisationer och lobbyister som vill påverka. Den som är föredragande kan även bjuda in lobbyister för att på så sätt styra vilka som ska få möjlighet att föra fram sina åsikter.

EU-parlamentet kontrollerar EU-kommissionen

En viktig del av Europaparlamentets arbete är att kontrollera EU-kommissionen och ministerrådet. Det gör ledamöterna på olika sätt, till exempel genom att fråga ut kommissionärer och representanter för ordförandelandet i ministerrådet. Ledamöterna kan även tillsätta undersökningskommittéer för att undersöka en fråga mer noggrant.

Om en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet anser att EU-kommissionen inte sköter sitt arbete kan Europaparlamentet rösta för att kommissionen ska avgå, ett så kallat misstroendevotum. Detta har aldrig hänt, men 1999 tyckte en majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet att kommissionen skulle avgå. Då valde kommissionen, med Jaques Santer som ordförande, att avgå.

Väljer ny ordförande för EU-kommissionen

En av de första uppgifterna för ledamöterna i EU-parlamentet efter ett EU-val är att välja en ny ordförande för EU-kommissionen. Det är Europeiska rådet som föreslår en kandidat, men för att bli ordförande måste denne godkännas av Europaparlamentet.

När ordföranden har godkänts föreslår regeringarna en eller flera personer som ska bli kommissionärer. Ordföranden sätter ihop en grupp och presenterar de blivande EU-kommissionärerna för Europaparlamentet. Varje utskott ordnar sedan öppna utfrågningar av kandidaterna för att ta reda på om de är lämpliga för arbetet som EU-kommissionärer.

Slutligen måste hela kommissionen, det så kallade kommissionskollegiet, godkännas av Europaparlamentet.

Bestämmer om budgeten

Europaparlamentet beslutar också om EU:s budget tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet ska också kontrollera hur kommissionen har förvaltat budgeten året före.

EU-parlamentet kan påverka på olika sätt

EU-kommissionen är den enda EU-institution som får föreslå nya EU-lagar. Men Europaparlamentet kan påverka vilka förslag kommissionen lägger fram på flera sätt. Ett sätt är att tala om för EU-kommissionen vilken lagstiftning parlamentet vill att kommissionen ska föreslå. Detta kan ledamöterna göra både genom informella kanaler och formella. När parlamentet använder den formella vägen är det oftast ett utskott som enas om en idé och sedan försöker få en majoritet av ledamöterna i parlamentet att stödja den. Om de gör det skickar Europaparlamentet idén till kommissionen eller ministerrådet.

Det andra sättet att få inflytande över framtida lagar är att påverka EU-kommissionens årliga arbetsprogram. Europaparlamentet och ministerrådet ska godkänna arbetsprogrammet och det ger parlamentet möjlighet att tala om vilka frågor det tycker är viktiga.

Partigrupp går före nationalitet

Ledamöterna i Europaparlamentet delar in sig i grupper efter sin politiska tillhörighet. För att bilda en så kallad partigrupp krävs minst 25 ledamöter från sju länder. Det finns för närvarande åtta partigrupper i Europaparlamentet, men antalet kan ändras eftersom grupper bildas och spricker. Några ledamöter tillhör ingen grupp och har bildat en teknisk grupp som kallas "grupplösa.

När Europaparlamentarikerna samlas i Strasbourg eller i Bryssel för gemensamma debatter och omröstningar sitter de med sina partikamrater, inte med sina landsmän.

Det är partigrupperna som beslutar om hur olika uppdrag ska fördelas i Europaparlamentet, till exempel vem som ska sitta i vilket utskott och vem som ska bli föredragande.

96 ledamöter från Tyskland och 6 från Malta

Hur många ledamöter som väljs från varje medlemsland beslutas av Europeiska rådet. Länder med stor befolkning har fler ledamöter och länder med liten befolkning har färre, men ändå tillräckligt många för att kunna representera olika politiska grupper i landet. Inget land får ha fler än 96 eller färre än 6 ledamöter. Det totala antalet ledamöter får inte överstiga 751.

Idag sitter 96 ledamöter valda i Tyskland i Europaparlamentet och sex från Malta, Cypern, Estland och Luxemburg som är de medlemsländer som har minst befolkning. Från Sverige kommer 20 ledamöter.

Lönen betalas av EU

Sedan valet 2009 har alla Europaparlamentariker samma lön.

2015 var bruttolönen för en ledamot i EU-parlamentet 8 213,02 euro. Från lönen dras EU-skatt och en olycksfallsförsäkring. Den slutliga lönen blir 6 402,15 euro. De svenska ledamöterna betalar även svensk skatt. Den skatt de betalar till EU räknas då av.

EU-val vart femte år

Sedan 1979 har ledamöterna i Europaparlamentet valts i direkta val.

Ledamöterna väljs för fem år. Valen hålls oftast i juni men det senaste valet var den 22-25 maj 2014. Eftersom EU-länderna inte har samma valtradition hålls valen över en fyradagarsperiod, från torsdag till söndag. Vissa länder har val under två dagar.

EU-medborgare kan klaga hos EU-ombudsmannen

EU-medborgare ska kunna klaga på missförhållanden i EU:s institutioner. Därför utser Europaparlamentet en europeisk ombudsman. Ombudsmannen utreder klagomål och rapporterar om missförhållanden till Europaparlamentet och den EU-institution som har fått klagomålen.

Förslag kan skickas till ett särskilt utskott

Enskilda medborgare kan skicka skriftliga synpunkter till Europaparlamentet i en fråga som handlar om EU:s verksamhet och som direkt berör dem. Det kan vara ett klagomål, ett förslag eller en allmän fråga. Framställningen, som den kallas, behandlas av ett särskilt utskott i Europaparlamentet.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

EU-medborgare

Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet.

Läs mer om EU-medborgare

Europaparlamentariker

Ledamöterna i Europaparlamentet kallas Europaparlamentariker eller EU-parlamentariker. De väljs vart femte år i allmänna val i EU:s alla medlemsländer.

Läs mer om Europaparlamentariker

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Europaparlamentet i korthet

  • Säte: Strasbourg
  • Väljs genom direkta val i varje medlemsland
  • Antal ledamöter: 751
  • Lagstiftar tillsammans med ministerrådet
  • Kontrollerar EU-kommissionen
  • En vald talman leder arbetet och debatterna
  • Antal anställda: 6 800
  • Kallas också EU-parlamentet
Senast uppdaterad: 2016-06-17

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.