Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Europeiska centralbanken beslutar om räntor

Europeiska centralbanken (ECB) är gemensam centralbank för de länder inom EU som har infört euro som valuta. ECB har ansvar för penningpolitiken för de 19 euroländerna.

Europeiska centralbanken. Foto: Wolfram Steinberg / DPA / TT.De EU-länder som har infört euro har överlåtit beslutanderätt inom vissa områden av den ekonomiska politiken till ECB, den gemensamma centralbanken.

ECB har ansvar för euroländernas penningpolitik. Huvudmålet är att hålla inflationen på en låg och stabil nivå i euroområdet och se till att euron behåller sin köpkraft. ECB sköter också euroländernas valutareserver och genomför olika valutaväxlingar.

ECB:s verktyg för att nå målen är framför allt räntan och utgivningen av eurosedlar.

Det europeiska centralbankssystemet

Det är för närvarande 19 länder som har infört euron och som ingår i det så kallade eurosystemet. ECB och centralbankerna i alla de 28 EU-länderna bildar tillsammans det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

Centralbankerna från länder som inte har euro deltar inte i de ECB-beslut som handlar om euron eller penningpolitiken i euroområdet. De deltar endast i vissa begränsade delar av samarbetet.

Tre beslutande organ

ECB har tre beslutande organ:

  • ECB-rådet
  • Direktionen
  • Allmänna rådet

Alla tre ska vara oberoende och de får inte ta instruktioner av någon, till exempel ett lands regering eller andra EU-institutioner.

ECB-rådet fattar de stora besluten

ECB-rådet består av de sex ledamöterna i ECB:s direktion och centralbankscheferna i de 19 euroländerna. ECB-rådet är ECB:s högsta beslutande organ och leds av ordföranden Mario Draghi. Huvuduppgiften är att besluta om penningpolitiken inom euroområdet. Det innebär bland annat att bestämma om styrränta och valutareserver.

ECB-rådet träffas ungefär två gånger i månaden. Vid omröstning är det oftast enkel majoritet som gäller. Tidigare hade både direktionsledamöter och centralbankschefer var sin röst. Men sedan den 1 januari 2015 har inte alla centralbankschefer rösträtt hela tiden, utan rösträtten roterar mellan centralbankscheferna. Systemet med roterande rösträtt infördes för att ECB-rådet ska behålla sin förmåga att fatta beslut även när antalet euroländer och medlemmar i ECB-rådet ökar.

Direktionen sköter den löpande verksamheten

ECB:s ordförande, vice ordförande och fyra ledamöter ingår i ECB:s direktion. Direktionen ansvarar för den dagliga verksamheten i ECB och ska se till att ECB-rådets beslut genomförs.

Ledamöterna i direktionen utses av Europeiska rådet, efter rekommendation från ministerrådet. Mandatperioden är åtta år och kan inte förlängas. Ledamöterna byts ut efter ett rullande schema, för att undvika att flera byts ut samtidigt.

I allmänna rådet deltar alla medlemsländerna

I ECB:s allmänna råd deltar centralbankscheferna från EU:s alla medlemsländer. Även ECB:s ordförande och vice ordförande deltar i mötena. Allmänna rådet har framför allt en rådgivande funktion. Där kan centralbankscheferna mötas och utbyta erfarenheter med varandra. Allmänna rådet brukar ha sammanträde en gång per kvartal. Beslut fattas vanligen med enkel majoritet.

Allmänna rådet ska också förbereda för att nya länder ska kunna komma med i euroområdet samt övervaka och analysera ekonomin i de EU-länder som står utanför euroområdet. Vartannat år granskar allmänna rådet om EU-länderna utanför euroområdet uppfyller kraven för att införa euron. Tanken är att allmänna rådet ska upplösas när alla EU:s medlemsländer har infört euron som valuta.

Räntan är ett verktyg för låg inflation

Penningpolitik är ett begrepp som ofta används för att beskriva hur man använder räntor och mängden pengar för att upprätthålla stabila priser. För ECB innebär penningpolitiken bland annat att bestämma styrränta och villkor för hur pengar ska överföras från medlemsländernas centralbanker till ECB. Målet för penningpolitiken är att hålla inflationen på en låg och stabil nivå, det vill säga att priserna hålls stabila och att stora svängningar i ekonomin motverkas.

ECB definierar målet om stabila priser som att inflationen inom euroområdet ska hålla sig lite under 2 procent.

En gång i månaden fastställer ECB-rådet nivån på den korta styrräntan. Detta följs ofta med stort intresse på kapital- och aktiemarknaderna. De nationella centralbankerna i euroländerna ser till att räntan genomförs i medlemsländerna. De har också hand om sedelutgivningen och annan verksamhet inom euroområdet.

De länder som inte deltar i eurosamarbetet sköter sin penningpolitik själva.

De nationella centralbankerna äger ECB

ECB ägs av centralbankerna i euroområdet. Centralbankernas ägarandel av ECB beräknas efter landets folkmängd och bruttonationalprodukt (BNP).

ECB får besluta om lagar och regler som styr centralbankerna i euroländerna. Det gäller i flera frågor som rör penningpolitiken och andra uppgifter som har tilldelats ECB enligt EU:s fördrag. I andra ekonomiska frågor, där ministerrådet är beslutsfattare, har ECB framför allt en rådgivande roll.

ECB är den yngsta EU-institutionen

ECB bildades i juni 1998 och har sitt säte i Frankfurt am Main i Tyskland. Sedan euron infördes som elektronisk valuta den 1 januari 1999 har ECB varit gemensam centralbank för euroländerna. Den 1 januari 2002 infördes euron som sedlar och mynt i 12 EU-länder.

Ordförklaringar

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

ECB i korthet

  • Säte: Frankfurt am Main, Tyskland
  • Ordförande: Mario Draghi
  • Huvuduppgift: Se till att inflationen hålls låg och stabil
  • ECB-rådet fattar de stora besluten och består av centralbankscheferna i euroländerna samt ECB:s direktion
  • Direktionen sköter det löpande arbetet
  • I rådgivande allmänna rådet deltar alla EU-länder
Senast uppdaterad: 2016-05-02

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.