Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Europeiska rådets toppmöte i april 2015. Foto: Europeiska rådet.

Europeiska rådet samlar statsministrarna

I Europeiska rådet sitter EU-ländernas statsministrar eller regeringschefer, till exempel Stefan Löfvén från Sverige och Francois Hollande från Frankrike. Europeiska rådets uppgift är att besluta om EU:s politik på lång sikt. Arbetet i Europeiska rådet leds av Donald Tusk som är ordförande.

Det är Europeiska rådet som leder arbetet i EU. Europeiska rådet ska inte arbeta med detaljfrågor utan snarare dra upp riktlinjerna för vad EU ska göra. Det är också Europeiska rådet som fattar beslut om vilken makt de andra EU-institutionerna ska ha och hur de ska vara uppbyggda.

Stats- eller regeringschefer i Europeiska rådet

Europeiska rådet möts minst två gånger varje termin i Bryssel, för så kallade EU-toppmöten. Mötet leds av Europeiska rådets fasta ordförande. När Europeiska rådet möts samlas stats- eller regeringscheferna från EU:s alla 28 medlemsländer. Med på mötet är också EU-kommissionens ordförande och den höga representanten för utrikespolitiska frågor.

I slutsatserna från Europeiska rådets möten står vad stats- och regeringscheferna har beslutat om. Där finns även uttalanden om situationen i olika delar av världen.

Ordförande driver arbetet framåt

I mars 2017 valdes polacken Donald Tusk om som ordförande för Europeiska rådet. Hans uppdrag går ut i november 2019.

Ordförandens uppgift är att leda arbetet i Europeiska rådet och driva det framåt. Han ska också underlätta samarbetet mellan medlemsländer i Europeiska rådet, till exempel när man ska besluta om något och alla måste vara överens.

Ordföranden är också EU:s ansikte utåt, och ska representera EU internationellt. Ordföranden ska göra detta tillsammans med den höga representanten som mer specifikt ansvarar för att leda arbetet med EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Europeiska rådet drar upp riktlinjer

Europeiska rådets uppgift är att dra upp riktlinjerna för vad EU ska göra och vilka frågor EU ska prioritera. Det ska däremot inte delta i arbetet med att ta fram ny lagstiftning.

I Europeiska rådet röstar inte ledamöterna. När man fattar beslut ska alla vara eniga, det ska vara konsensus. Men beslut om procedurfrågor och arbetsordning tas med enkel majoritet, alltså minst hälften av rösterna.

När Europeiska rådet beslutar vilken ordning medlemsländerna ska vara ordförande i EU krävs kvalificerad majoritet. Kvalificerad majoritet krävs också när Europeiska rådet beslutar om hur ministerrådets frågor ska organiseras, det vill säga vilka frågor som ska diskuteras i vilket ministerråd. När Europeiska rådet röstar har varken ordföranden eller EU-kommissionens ordförande rösträtt.

Europeiska rådet kan besluta om gemensamt försvar

Europeiska rådet kan fatta beslut om att EU ska ha ett gemensamt försvar. Beslutet kräver enhällighet. Det sker då genom att Europeiska rådet rekommenderar medlemsländerna att besluta om ett gemensamt försvar enligt varje lands egna lagar.

Debatt om ekonomi och sysselsättning varje år

Europeiska rådet har också uppgifter inom ramen för den ekonomiska och monetära unionen (EMU) och inom sysselsättningspolitiken. Varje år ska Europeiska rådet diskutera allmänna riktlinjer för EU:s och medlemsländernas ekonomiska politik. En årlig diskussion om sysselsättningen i EU står också på agendan.

Höga representanten leder EU:s utrikespolitik

För att samordna sin utrikespolitik har EU en så kallad hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som ansvarar för att leda och samordna utrikes- och säkerhetspolitiken. Hösten 2014 utsågs Federica Mogherini till EU:s höga representant. Det är Europeiska rådet som utser den höge representanten men EU-kommissionens ordförande måste också godkänna henne eftersom hon även är vice ordförande i EU-kommissionen.

Utrikespolitiken formuleras i strategier

Europeiska rådet ska formulera målen och allmänna riktlinjer för EU:s utrikes- och försvarspolitik. Om en internationell kris inträffar kan ordföranden kalla Europeiska rådet till ett extrainsatt möte.

Europeiska rådet tar tillsammans med den höga representanten fram riktlinjer och mål för EU:s utrikespolitik. Strategier och uppdrag formuleras för områden där medlemsländerna har viktiga gemensamma intressen. Att omsätta strategier, uppdrag och riktlinjer i praktiken är en av den höga representantens huvuduppgifter.

EU-toppmöten sedan 1960-talet

Sedan början av 1960-talet har de dåvarande EG-ländernas stats- och regeringschefer hållit mer eller mindre regelbundna toppmöten.

I december 1974 beslutades att dessa toppmöten skulle hållas under namnet Europeiska rådet. Samtidigt beslutades att Europeiska rådet skulle föra informella samtal om ett brett spektrum av politiska frågor, även sådana som ligger utanför EG/EU:s behörigheter. Dessa överläggningar utmynnar inte i några formella beslut, men Europeiska rådets slutsatser innehåller riktlinjer för framtida åtgärder som i sin tur kan leda till beslut i ministerrådet.

Vem gör vad i Europeiska rådet?

  • Stats- och regeringscheferna är medlemmar. De har en röst per land. De drar upp riktlinjer för vad EU ska göra i framtiden.
  • Donald Tusk är ordförande. Han leder arbetet och representerar EU.
  • Federica Mogherini är hög representant. Hon leder det utrikespolitiska arbetet.
Senast uppdaterad: 2016-05-16

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.