Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ministerrådet lagstiftar och samordnar

Ministerrådets huvuduppgift är att lagstifta, oftast tillsammans med Europaparlamentet. Det fattar bindande beslut som gäller i hela EU efter att EU-kommissionen har lagt ett förslag. Ministerrådet ska också samordna politiken inom ett antal områden, till exempel sysselsättning.

I de allra flesta frågor beslutar ministerrådet med kvalificerad majoritet men i en del frågor krävs enhällighet, det vill säga alla medlemsländer måste vara eniga om beslutet. Vad som gäller står i EU:s fördrag. De nuvarande reglerna gäller fram till den 1 november 2014.

Beslut som kräver enhällighet i ministerrådet är bland annat operativt samarbete mellan polismyndigheter, harmonisering av indirekta skatter och åtgärder om pass och id-kort.

Beslut som fattas inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kräver också enhällighet.

Ministerrådet röstar sällan

I praktiken försöker ministerrådet ofta nå enighet, konsensus, i en fråga. Det är sällan ministerrådet verkligen röstar i frågor. Om ministerrådet röstar har varje land ett visst antal röster som beror på hur stort landet är.

Tabellen nedan visar antal röster per medlemsland.

Tabell som visar antal röster per medlemsland i ministerrådet. Illustration: Creuna.

Textversion av tabellen

Krav för kvalificerad majoritet

När ministrarna beslutar med kvalificerad majoritet har varje land ett visst antal röster. För att uppnå kvalificerad majoritet ska minst 260 av rösterna läggas på förslaget samtidigt som en majoritet av EU-länderna ska rösta för.

När ett beslut fattas med kvalificerad majoritet kan ett EU-land begära en kontroll av att de länder som röstat för förslaget motsvarar 62 procent av EU:s befolkning. Om det inte gör det faller förslaget.

När beslut med kvalificerad majoritet fattas inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken gäller en högre tröskel för att uppnå majoritet. Då krävs, förutom den kvalificerade majoriteten av antalet röster, också att två tredjedelar av antalet medlemsländer står bakom beslutet.

Efter den 1 november 2014 kommer reglerna för kvalificerad majoritet att ändras, se faktaruta.

Samordnar utrikes- och säkerhetspolitiken och koordinerar den ekonomiska politiken

Ministerrådet ska också samordna den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den höga representanten, Catherine Ashton, leder arbetet i rådet för utrikesfrågor. Det är hon som för EU:s talan gentemot andra länder och organisationer, efter samråd i arbetsgrupper och med ministrarna.

Ministerrådet samordnar och koordinerar också vissa samarbetsområden där medlemsländerna har huvudansvar för politiken. Detta kallas den öppna samordningsmetoden och innebär att ministerrådet sätter upp mål och riktlinjer för olika områden. EU-kommissionen fungerar som övervakare och kontrollerar att länderna uppfyller målen och anpassar sin politik efter riktlinjerna. Den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och socialpolitiken är exempel på områden där den öppna samordningsmetoden används.

Ordförklaringar

Enhällighet

När ministerrådet beslutar med enhällighet innebär det att alla måste vara överens för att kunna fatta ett beslut. Om någon röstar emot förslaget går det inte igenom.

Läs mer om Enhällighet

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

Kvalificerad majoritet

När ministerrådet beslutar med kvalificerad majoritet har varje land ett visst antal röster. En majoritet av länderna ska rösta för förslaget. Det krävs dessutom minst 260 av totalt 352 röster för att nå kvalificerad majoritet.

Läs mer om Kvalificerad majoritet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Kvalificerad majoritet före och efter november 2014

Före 1 november 2014:

  • Minst 260 av totalt 352 röster
  • Minst 15 av medlemsländerna
  • De länder som röstar för ska motsvara 62 procent av befolkningen i EU.

Efter 1 november 2014:

  • 55 procent av medlemsländerna
  • 65 procent av befolkningen.

Fram till 2017 kan ett medlemsland begära att de ”gamla” reglerna ska användas.

Senast uppdaterad: 2014-07-08

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.