Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU-länder kan få starta ett fördjupat samarbete

Om minst nio EU-länder vill samarbeta i en fråga kan de starta ett så kallat fördjupat samarbete. Det måste finnas stöd för samarbetet i EU:s fördrag och ministerrådet måste ge sitt tillstånd.

Exempel på förjupade samarbeten

  • Regler för vilket lands skilsmässoregler som ska gälla. Sverige deltar inte.
  • Gemensamt system för EU-patent. Sverige deltar.

Det är inte alltid det går att få igenom ett förslag på ny EU-lag. Det kan bero på att inte tillräckligt många medlemsländer i ministerrådet stödjer förslaget. Men om minst nio EU-länder vill samarbeta i en viss fråga finns det ytterligare en möjlighet att få igenom det, nämligen genom att starta ett så kallat fördjupat samarbete.

Ett fördjupat samarbete innebär att inte alla EU:s medlemsländer, utan bara vissa, väljer att samarbeta i en fråga. De EU-lagar som länderna beslutar om gäller då bara de länder som deltar i det fördjupade samarbetet. Men länder som vill vara med ska när som helst kunna få tillstånd att ansluta sig till samarbetet.

Reglerna finns i EU:s fördrag

Reglerna om fördjupade samarbeten finns i EU:s fördrag. I EU-fördraget finns de övergripande bestämmelserna som säger när ett fördjupat samarbete får användas. I fördraget om EU:s funktionssätt, EUF-fördraget, finns mer detaljerade bestämmelser om hur EU-länderna kan starta ett fördjupat samarbete.

Fördjupade samarbeten ska ses som en sista utväg. Ministerrådet kan ge länder tillstånd att starta ett fördjupat samarbete om det är angeläget att besluta i en viss fråga men det är svårt att nå ett beslut inom en rimlig tid. Det medlemsländerna vill samarbeta om måste ha en rättslig grund i fördragen.

En förutsättning för att kunna starta ett fördjupat samarbete är att det inte rör något av de politikområden där EU har ensam beslutanderätt, så kallad exklusiv befogenhet. Exempel på sådana områden är handelspolitik och konkurrensregler.

Samarbetet får inte heller snedvrida konkurrensen mellan länderna. Alla medlemsländer som vill ska när som helst kunna ansluta sig till det fördjupade samarbetet. Målet för EU-kommissionen och de deltagande medlemsländerna ska vara att så många som möjligt av EU-länderna ska delta.

Förfrågan skickas till EU-kommissionen

För att starta ett fördjupat samarbete skickar de länder som vill delta en begäran till EU-kommissionen. I sin begäran ska länderna förklara vad samarbetet ska handla om och vilka mål det har. Utifrån begäran kan kommissionen sedan skriva ett förslag som den skickar till ministerrådet.

Om kommissionen väljer att inte ta fram ett förslag måste den motivera varför.

Ministerrådet tar ställning till kommissionens förslag och kan med kvalificerad majoritet besluta om att ge länderna tillstånd att inleda ett fördjupat samarbete. Europaparlamentet måste också godkänna ländernas begäran.

Särskilda regler för utrikespolitiken

Om det fördjupade samarbetet rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken gäller särskilda regler. Då skickas ländernas begäran till ministerrådet. Där överlämnas det till EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som ska uttala sig om hur det planerade samarbetet stämmer överens med EU:s utrikespolitik. Även EU-kommissionen ska yttra sig om hur begäran överensstämmer med EU:s övriga politik. Europaparlamentet ska informeras om planerna och ländernas begäran ska skickas till Europaparlamentet för kännedom.

För att ge tillstånd till att inleda det fördjupade samarbetet krävs enhällighet i ministerrådet.

Bara deltagande länder röstar när EU-lagar beslutas

När de länder som vill inleda ett fördjupat samarbete har fått klartecken från ministerrådet är det fördragets beslutsregler som gäller för att besluta om EU-lagar inom det fördjupade samarbetet.

De rättsakter som ministerrådet beslutar om inom ramen för det fördjupade samarbetet ska vara bindande endast för de deltagande länderna. När rådet ska besluta får alla länder i ministerrådet vara med och diskutera. Däremot är de bara de som deltar i det fördjupade samarbetet som får rösta.

Ordförklaringar

Enhällighet

När ministerrådet beslutar med enhällighet innebär det att alla måste vara överens för att kunna fatta ett beslut. Om någon röstar emot förslaget går det inte igenom.

Läs mer om Enhällighet

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Fördjupat samarbete

Fördjupat samarbete innebär att minst nio EU-länder kan starta ett samarbete i en viss fråga. Det måste finnas stöd för samarbetet i EU:s fördrag och ministerrådet måste ge sitt tillstånd.

Läs mer om Fördjupat samarbete

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

Kvalificerad majoritet

När ministerrådet beslutar med kvalificerad majoritet måste 55 procent av EU-länderna rösta för förslaget, det vill säga 16 av 28 länder. De länderna ska tillsammans motsvara minst 65 procent av EU:s befolkning.

Läs mer om Kvalificerad majoritet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-05-26

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.