Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Karta över de länder som har euro som valuta.

EU har en ekonomisk och monetär union - EMU

Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) ger EU en samordnad ekonomisk politik. EU för också delvis en gemensam penning- och valutapolitik. Många EU-länder har infört euro som gemensam valuta. Stabilitets- och tillväxtpakten ska se till att EU-länderna har goda statsfinanser.

EMU ska bidra till tillväxt och sysselsättning inom EU. Politiken ska föras enligt principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens. Till viss del syftar EMU också till att knyta medlemsländerna närmare varandra politiskt.

Samtliga EU-länder deltar i EMU. Ungefär två tredjedelar av medlemsländerna deltar fullt ut i samarbetet och har därmed en gemensam penning- och valutapolitik med euro som valuta. De länder som inte har euro som valuta förväntas delta fullt ut när de är redo för det.

Enbart Danmark och Storbritannien har fått undantag som säger att de själva bestämmer om de vill vara med i valutasamarbetet.

Att EU har en gemensam ekonomisk politik innebär att EU-länderna ska föra en ekonomisk politik som överensstämmer med målen i EU:s fördrag. EU samordnar och kontrollerar därför den ekonomiska politiken i medlemsländerna. Däremot har EU inte rätt att besluta om medlemsländernas skatter och utgifter.

Euron är EU:s valuta

EMU har genomförts i tre etapper där den sista etappen innebar att den gemensamma valutan infördes. Det kallas valutaunionen.

Den första etappen inleddes 1990. Då avskaffade EU hinder mot fria kapitalrörelser. Rörligheten för kapital omfattar till exempel placeringar, investeringar och betalningar av varor och tjänster. Den första etappen innebar också att samordningen och övervakningen av medlemsländernas ekonomier stärktes.

År 1994 inleddes den andra etappen. Då stärktes den ekonomiska samordningen ytterligare. EU-länderna började arbeta för att stabilisera sina ekonomier och för att kvalificera sig för valutaunionen.

Den tredje och sista etappen inleddes 1999 då Europeiska centralbanken (ECB) övertog ansvaret för euroområdets valuta- och penningpolitik. Samtidigt upprättades valutaunionen och euron infördes som elektronisk valuta. Eurosedlar och mynt började användas 1 januari 2002.

Stabilitets- och tillväxtpakten samordnar finanspolitiken

EU-länderna samordnar sin finanspolitik inom EMU genom den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten. Syftet med pakten är att se till att länderna har goda statsfinanser för att det ekonomiska och monetära samarbetet ska fungera bra.

EU-länderna ska enligt stabilitets- och tillväxtpakten ha budgetdisciplin enligt två kriterier:

Flera nya lagar ställer hårdare krav

Många EU-länder har på grund av den finansiella och ekonomiska krisen fått problem med statsfinanserna och inte följt stabilitets- och tillväxtpaktens regler. EU inledde därför 2010 en översyn av den ekonomiska styrningen. Den resulterade i bland annat flera nya EU-lagar som ska stärka samordningen och ställa hårdare krav på de länder som inte följer reglerna.

För att förebygga problem och skapa långsiktigt goda statsfinanser ska EU-länderna varje år rapportera hur de arbetar för att ha en stabil ekonomi. Euroländernas rapporter kallas stabilitetsprogram, medan rapporterna från EU-länder som inte har euron som valuta kallas för konvergensprogram.

Stabilitets- och konvergensprogrammen innehåller bland annat uppgifter om hur landet agerar för att ha en balanserad statsbudget, siffror över arbetslöshet, tillväxt och inflation. Det finns också en analys av hur förändringar i den ekonomiska situationen kan påverka statsfinanserna. Länder som inte har euron som valuta ska även rapportera om sin valutaväxlingskurs och inflation.

Centralbanken ECB samarbetar med medlemsländernas centralbanker

Den övergripande organisationen för att sköta EU:s valutaunion är Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Det består av centralbankerna i EU:s medlemsländer och den gemensamma Europeiska centralbanken (ECB) och fungerar oberoende av andra institutioner och medlemsländer.

Målet för penning- och valutapolitiken är prisstabilitet, det vill säga låg inflation. Det handlar om att påverka den penningmängd som är i omlopp i samhället. ECB:s viktigaste penningpolitiska medel är räntan. Hög ränta gör det dyrt att låna, penningmängden minskar och inflationen dämpas.

Det är ECB som bestämmer om utgivning av sedlar och om mängden mynt som medlemsländerna får ge ut.

Ordförklaringar

Budgetunderskott

Ett budgetunderskott uppstår när ett lands utgifter är större än landets inkomster.

EMU

EMU står för ekonomisk och monetär union. Alla EU-länder deltar i det ekonomiska samarbetet EMU, men alla har inte infört den gemensamma valutan euro.

Läs mer om EMU

Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken (ECB) är gemensam centralbank för de länder som har infört euro som valuta. ECB:s uppgift är att hålla inflationen på en låg nivå.

Läs mer om Europeiska centralbanken

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

Statsskuld

Statsskulden är de samlade underskotten och överskotten i ett lands budget över tid. Skulden uppstår när ett land lånar pengar för sin verksamhet.

Länder som har euron

  • 1999 - Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike
  • 2001 - Grekland 
  • 2007 - Slovenien
  • 2008 - Cypern, Malta 
  • 2009 - Slovakien
  • 2011 - Estland
  • 2014 - Lettland
  • 2015 - Litauen

1999 infördes euron som elektronisk valuta. Eurosedlar och mynt började användas 1 januari 2002.

Senast uppdaterad: 2016-05-03

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.