Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU:s regler om djurskydd tillåter hårdare regler i ett medlemsland

EU har generella regler om djurskydd och mer specifika regler för vissa sorters djur. Det finns dessutom EU-regler om djurskydd vid transport och slakt. I en stor del av lagstiftningen kan EU-länderna ha strängare regler om de vill. Sverige har hårdare krav inom många områden.

De generella reglerna om djurskydd handlar om att djur ska tas om hand av kunniga personer och att de ska få tillräckligt med mat. Det finns också  specifika regler som rör till exempel värphöns och grisar men också särskilda situationer som slakt och transport.

Vid sidan av djurskyddsreglerna har EU också bestämmelser som ska förebygga djursjukdomar och förhindra att sjukdomar sprider sig mellan EU-länderna. Reglerna gäller när djur köps och säljs mellan EU-länderna men också när de importeras från ett land som ligger utanför EU. 

Bestämmelserna om djurskydd i EU beslutas inom ramen för EU:s jordbrukspolitik.

Djurskyddsregler ställer krav på yta och tillsyn

Enligt de generella EU-reglerna om djurskydd ska djur skötas av personer som har förmåga och kunskap att ta hand om dem. Djuren ska få tillsyn regelbundet, mat i tillräcklig mängd och de får inte hindras i sitt naturliga beteende på ett sätt som orsakar onödig skada eller lidande. Reglerna gäller för djur som används inom animalieproduktion, till exempel djur som föds upp för att bli livsmedel eller vars skinn eller päls används för försäljning. De generella reglerna är övergripande och kompletteras av specialregler på olika områden.

Särskilda regler för hönor, svin, kalvar och slaktkycklingar

Före 1998 saknade EU generella regler. I stället fanns regler för specifika djurtyper och speciella omständigheter. De specifika reglerna gäller än idag parallellt med det generella direktivet och avser värphöns, kalvar och grisar, djurtransport, slakt och försöksdjur. De specifika reglerna är samlade i ett antal direktiv och förordningar. I dem finns bestämmelser om hur stora utrymmen de olika djurtyperna ska ha, vilken mat de ska få och vilken kunskap personalen som tar hand dem ska ha. EU-reglerna är ofta minimiregler vilket innebär att medlemsländerna kan ha strängare regler om de vill.

Reglerna säger bland annat hur stor yta värphöns ska ha om hönsen hålls i burar eller om de är frigående. Även i EU:s regler om slaktkycklingar finns bestämmelser om maximalt antal djur per kvadratmeter. Vad gäller EU:s regler om kalvar fastställer de att kalvar endast får hållas i boxar tills de är åtta veckor gamla.

Enligt EU:s regler om svinhållning är det förbjudet med rutinmässig klippning av grisarnas svansar och hörntänder. Kultingar får inte skiljas från suggan förrän tidigast vid tre veckors ålder.

Djur ska inte utsättas för onödigt lidande vid slakt

EU har regler om slakt som handlar om hur djur ska behandlas i samband med slakt. Djuren ska inte utsättas för onödigt lidande före och under slakten. De som tar hand om djuren ska ha nödvändig kunskap för att ta hand om djuren på ett skonsamt och effektivt sätt. EU:s regler ställer krav på att djur ska bedövas före slakt, men undantag får göras för så kallade rituella slaktmetoder, till exempel halal och kosher. I Sverige måste alla djur bedövas före slakt, oavsett slaktmetod.

De behöriga myndigheterna i länderna ska regelbundet övervaka de metoder som används när djur bedövas inför slakt.

Djurförsök förbjudet om det finns alternativa testmetoder

EU:s regler om försöksdjur ställer upp minimikrav för djurstallar, tillgång till foder och vatten samt tillsyn och utbildning av personal som hanterar försöksdjuren.

Försöksdjursdirektivet gäller då djur används vid försök med syfte att utveckla, tillverka och kontrollera läkemedel, livsmedel och andra substanser eller produkter.

Reglerna ska göra att antalet djurförsök minskar genom att medlemsländerna accepterar testresultat från försök i andra medlemsländer. Det är också förbjudet att utföra djurförsök om det finns andra alternativa testmetoder.

Inom EU är det förbjudet att sälja smink som testats på djur. Det är också förbjudet att testa kosmetiska produkter på djur.

Regler för djurtransport gäller för resor mellan länderna

Inom EU finns särskilda regler för djurtransporter. De handlar om krav på minsta utrymme för varje djur, hur ofta djuren ska få vatten och vila under transporten samt transporttidens maximala längd. Reglerna gäller när djur transporteras i samband med ekonomisk verksamhet, till exempel på väg till slakt. Reglerna gäller inte bara vägtransporter utan innehåller även tilläggsregler för transport på järnväg, till sjöss och i luften.

Alla medlemsländer måste följa EU:s gemensamma regler för transporter som går mellan olika EU-länder. Medlemsländerna får ha strängare regler för transporter i det egna landet.

Skadade djur får inte transporteras

Allmänt gäller att djuren ska vara i sådant skick att de klarar av att transporteras. Under transporten ska djuren kunna stå naturligt, ha god ventilation och vistas i transportutrymmen som inte orsakar onödigt lidande.

De som hanterar djuren under transporten ska ha passande utbildning eller motsvarande erfarenhet. Transportörer ska ha ett tillstånd som utfärdats av en behörig myndighet och som visar att transportören har rätt personal och utrustning. Varje transport ska dessutom ha en resplan för att myndigheterna ska kunna kontrollera att reglerna följs under transporten.

Olika krav på hur länge djuren får transporteras

Reglerna för transporttidens längd skiljer sig åt mellan olika djur och mellan djur av olika ålder. Vuxna svin och tama hästdjur får till exempel transporteras högst 24 timmar i sträck under förutsättning att de får vatten och foder. Djur som fortfarande diar får däremot fraktas maximalt 18 timmar i sträck om djuren får vila i minst en timme efter nio timmars transport.

Tidsgränserna gäller bara för resor med specialbyggda transportfordon. För andra fordon får transporttiden vara högst åtta timmar i sträck.

Efter den angivna maxlängden på transporttiden ska djuren lossas, utfodras och vattnas samt få vila i minst 24 timmar innan transporten fortsätter.

Exportbidrag bara om djurskyddsregler följs

EU ger ekonomiskt stöd för export av kött till länder utanför EU. En del av köttexporten består av levande djur.

För att EU ska betala ut exportbidrag när levande djur transporteras till länder utanför EU krävs att EU:s djurskyddsregler följs under hela transporten fram till att djuren har lossats i ankomstlandet. Det finns även EU-bestämmelser som reglerar vilka undersökningar som ska göras av djuren innan de lämnar EU, när de utanför EU lastas om till nytt transportmedel och när de lossas i mottagarlandet. Undersökningarna ska kontrollera att kraven uppfylls.

Allvarlig sjukdom kan stoppa handel mellan EU-länder

EU har regler för att förhindra att djursjukdomar sprids mellan EU-länderna. Vid handel med djur mellan EU-länder måste säljaren därför skicka med ett hälsointyg som visar att de djur som säljs inte är sjuka. Om en allvarlig eller ovanlig sjukdom bryter ut i ett medlemsland kan handeln med djur från detta medlemsland tillfälligt stoppas eller begränsas, för att förhindra att smittan sprider sig vidare inom EU.

Det ställs hårdare krav om djur importeras till ett EU-land från ett land utanför EU. Då måste en veterinär från en behörig myndighet i det exporterande landet skriva ett hälsointyg. När djuret kommer till EU-landet måste det dessutom undersökas av en veterinär. Liknande regler finns även för handel och import av kött, mjölk eller andra produkter som kommer från djur. 

Ordförklaringar

Direktiv

Direktiv är en typ av EU-lag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning.

Läs mer om Direktiv

Djurskyddsregler i Sverige 

I Sverige finns EU:s regler för djurskydd i huvudsak i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och i djurskyddsföreskrifter.

Senast uppdaterad: 2016-05-10

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.