Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ekonomi och sysselsättning – Europa 2020

Europa 2020-strategin är EU:s svar på den ekonomiska krisen och ett försök att stärka unionens ekonomi och sysselsättning på lång sikt. År 2020 ska EU vara en hållbar ekonomi med fler nya jobb och en tydlig riktning för samhällsutvecklingen.

EU:s ekonomi och sysselsättning kännetecknas i början av 2010-talet av kriser på den globala finansmarknaden, dåliga statsfinanser och hög arbetslöshet i stora delar av Europa. På längre sikt innebär globaliseringen, ansträngda resurser och en allt äldre befolkning stora utmaningar för unionen.

Fler jobb och färre fattiga

För att lösa problemen och skapa tillväxt och sysselsättning samordnar EU sina åtgärder genom den så kallade Europa 2020-strategin. Europa 2020 ska bidra till en hållbar ekonomi. De överordnade mål som ska ha nåtts 2020 är:

  • 75 procent av alla kvinnor och män i åldrarna 20−64 ska ha ett jobb. Fler ungdomar, äldre och lågkvalificerade arbetstagare ska få jobb. Integrationen av invandrare ska bli bättre.
  • EU ska satsa 3 procent av BNP på forskning och utveckling. Målet gäller de kombinerade privata och offentliga investeringarna.
  • Utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent jämfört med 1990. De förnybara energikällorna ska ha 20 procents andel av den slutliga energikonsumtionen. Energieffektiviteten ska öka med 20 procent. Minskningen av utsläpp av växthusgaser ska vara 30 procent om andra utvecklade länder gör jämförbara utsläppsminskningar och utvecklingsländerna bidrar till minskningen.
  • 10 procent färre elever ska hoppa av skolan i förtid och minst 40 procent av 30-34-åringarna ska ha högskole- eller annan eftergymnasial utbildning.
  • 20 miljoner färre människor ska vara fattiga eller riskera att bli fattiga.

Lättare att byta jobb och söka forskningspengar

EU-kommissionen vill genom Europa 2020-strategin fokusera på kunskap, innovation, resurseffektivitet och hög sysselsättning. Strategins delar går under namnen smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

Smart tillväxt

EU ska ge bättre stöd till innovationer och tillgång till forskningsfinansiering. Bredbandet ska byggas ut och det ska vara lättare att handla på internet. EU-ländernas utbildningssystem ska bli bättre och de europeiska universiteten ska bli mer attraktiva.

Hållbar tillväxt

EU ska använda mer förnybara energikällor, modernisera transporterna och använda energin effektivare. Infrastruktur, som till exempel hamnar och elledningar ska knytas samman. EU ska motverka klimatförändringarna och agera vid naturkatastrofer.

Tillväxt för alla

EU ska se över arbetstidsreglerna och göra det enklare att arbeta i andra EU-länder. Det ska bli enklare att vidareutbilda sig under hela livet. De sociala trygghets- och pensionssystemen hållbarhet ska bedömas.

Årlig avrapportering i Europeiska rådet

Europa 2020 berör många olika områden och genomförs i samspel mellan EU och EU-länderna. På vissa områden får EU fatta beslut medan andra åtgärder genomförs direkt i EU-länderna.

Europeiska rådet har det övergripande ansvaret för strategin och utvärderar varje vår hur arbetet fortskrider. Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen antar tillsammans de olika lagar och andra åtgärder som krävs för att genomföra strategin. Medlemsländerna genomför åtgärder på sin nivå och rapporterar årligen hur långt de har kommit med att förverkliga strategin. Att stämma av hur strategin genomförs är en viktig del av arbetet.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-05-23

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.