Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU-länderna samarbetar kring miljöfrågor

Luftföroreningar, koldioxidutsläpp och andra miljöproblem berör ofta fler länder än landet som de kommer ifrån. Därför har EU-länderna beslutat att samarbeta kring dessa frågor inom EU.

EU-länderna tar också egna beslut i vissa miljöfrågor. Miljöpolitiken är med andra ord ett område där EU-länderna beslutar själva men också delar beslutandemakten med de andra länderna inom EU.

Olikhet och hög skyddsnivå styr besluten

När EU-länderna gemensamt bestämmer EU:s miljöpolitik ska de sträva efter en hög skyddsnivå och ta hänsyn till olika förhållanden i unionens olika regioner. Politiken ska uppfylla följande miljömål:

  • bevara, skydda och förbättra miljön
  • skydda människors hälsa
  • naturresurserna ska utnyttjas varsamt och rationellt
  • främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

Förorenaren ska betala

EU-länderna har kommit överens om ett antal principer som ska styra utformningen och verkställandet av miljöpolitiken - försiktighetsprincipen och principen att förorenaren ska betala. Försiktighetsprincipen innebär att en vara kan förbjudas om den kan vara hälsovådlig trots att vetenskapliga fakta inte räcker för att avgöra det. Principen att förorenaren betalar betyder att de som orsakar miljöföroreningar ska betala de samhällsekonomiska kostnaderna som uppstår.

EU:s miljöpolitik styrs genom miljöhandlingsprogram

Medlemsländerna bestämmer om det gemensamma miljöarbetet i bland annat direktiv för olika miljöfrågor. EU:s miljöhandlingsprogram ger en övergripande vägledning för EU:s miljö- och klimatpolitik.

EU:s sjunde miljöhandlingsprogram gäller 2014-2020 och har nio prioriterade områden:

1. Skydda och stärka unionens naturkapital
EU ska genomföra strategin för biologisk mångfald, skydda vattenresurser och säkra vattenkvalitet, minska jorderosion och utsläpp av kväve samt genomföra en skogsbruksstrategi med mera.

2. Omvandla EU till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi
För att nå målet ska EU bland annat genomföra sin energi- och klimatpolitik samt främja forskning och innovationer som underlättar övergången till en utsläppssnål och hållbar ekonomi. EU:s lagstiftning om avfallshantering måste också genomföras.

3. Skydda EU:s medborgare mot miljö- och hälsorisker
Målet ska nås genom EU:s regler om luftkvalitet, buller och kemikalielagstiftningen Reach med mera.

4. Förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning
Medlemsländerna ska bli bättre på att både genomföra och kontrollera genomförandet av EU:s politik. Allmänheten ska också ha tillgång till tydlig information om vad miljöreglerna innebär. 

5. Förbättra kunskaps- och faktaunderlaget för EU:s miljöpolitik
Forskningen i EU och medlemsländerna ska samordnas och främjas så att kunskapen ökar. EU vill öka samverkan på internationell nivå mellan forskare och politiker på miljöområdet.

6. Underlätta investeringar för miljö- och klimatpolitik
EU ska bland annat underlätta finansiering av innovationer och fasa ut stöd som skadar miljön.

7. Förbättra integreringen av miljöfrågorna i övrig EU-politik
De olika politikområdena på EU-nivå och i medlemsländerna ska utvecklas så att de stöder miljö- och klimatmål. 

8. Förbättra hållbarheten i EU-ländernas städer
Det behövs kriterier för att bedöma städers miljösituation och städerna ska ha tillgång till finansiering för att arbeta med hållbarhet.

9. EU ska bli mer effektivt i internationella miljösammanhang
EU ska bland annat arbeta för att stärka FN:s arbete för hållbar utveckling. 

EU-länder får ha tuffare regler

Miljögarantin är en möjlighet för EU-länderna att behålla eller införa hårdare krav än vad den harmoniserade EU-miljölagstiftningen kräver. Ett EU-land är skyldigt att anmäla och motivera till EU-kommissionen all avvikande nationell lagstiftning. Kommission bedömer om reglerna är diskriminerande, utgör ett dolt handelshinder eller på annat sätt bryter mot den inre marknaden och avgör sedan om den avvikande lagstiftningen ska tillåtas.

Sverige har åberopat miljögarantin för att få behålla förbud mot så kallade azofärger i livsmedel och mot träskyddsmedlet kreosot. Sverige fick inte ett undantag i fallet med azofärgerna men däremot mot träskyddsmedlet.

Ordförklaringar

Direktiv

Direktiv är en typ av EU-lag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning.

Läs mer om Direktiv

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen
Senast uppdaterad: 2016-04-21

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.