Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU vill skydda den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden i EU och världen minskar. Många av de kända djur- och växtarterna är utrotningshotade. För att försöka skydda dessa arter har EU inrättat ett nätverk, Natura 2000. EU-kommissionen har också tagit fram en strategi för biologisk mångfald.

EU har skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald. Konventionen syftar till bevarande och hållbart utnyttjande av den biologiska mångfalden. Med utgångspunkt i konventionen satte EU upp målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010, men målet uppnåddes inte utan arter fortsätter att utrotas och naturtyper och ekosystem förstörs. EU-kommissionen har därför tagit fram en ny strategi för att hejda förlusten av biologisk mångfald inom EU och globalt. EU ska bland annat ta större ansvar för att återställa skadade ekosystem. Naturresurser och processer i naturen som människan är beroende av ska också skyddas.

Natura 2000 – för skydd av hotade arter och naturtyper

Inom EU finns en mängd djur- och växtarter och naturtyper som av olika anledningar är hotade och därför är extra skyddsvärda. Reglerna om detta finns i det så kallade habitatdirektivet.

För att bevara den biologiska mångfalden har EU inrättat ett nätverk av naturområden och livsmiljöer inom EU-länderna där dessa arter och naturtyper finns. Nätverket kallas Natura 2000. Tanken är att dessa skyddsområden tillsammans ska omfatta så många växter och djur eller så stor yta att de berörda arterna kan leva där.

Varje EU-land ska föreslå områden av gemensamt intresse där de arter och naturtyper som direktivet omfattar finns. Dessa områden ska länderna sedan bevara så att arterna kan fortleva i livskraftiga populationer.

Förutom skyddet för livsmiljöerna måste medlemsländerna införa ett effektivt skydd för de djur- och växtarter som direktivet nämner. Det är till exempel förbjudet att avsiktligt fånga, döda eller störa enskilda djur av de listade arterna. I Sverige är bland annat varg, ekoxe och asp skyddade. Medlemsländerna får bara göra undantag från förbudet om det finns särskilda skäl som till exempel att undvika allvarliga skador på gröda eller skog.

Fågeldirektivet skyddar flyttfåglar och deras häckningsplatser

Det så kallade fågeldirektivet omfattar samtliga naturligt förekommande fågelarter inom EU-länderna. För att bevara livskraftiga populationer av fågelarterna måste medlemsländerna vidta åtgärder. Förutom att reglera jakten handlar det om att upprätta särskilda skyddsområden, vilka ingår i Natura 2000.

Fågeldirektivet är EU:s äldsta lagstiftning om skydd av vilda djur. Anledningen till att det gäller just fåglar är att många fågelarter var hotade av jakt. Eftersom en stor del av Europas fåglar flyttar ansåg man att problemet var gränsöverskridande och att man behövde gemensam lagstiftning för att nå resultat.

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.