Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU har regler för vatten och avfall

EU har regler för medlemsländernas vatten och avfall. Vattenpolitiken är ett av de äldsta och mest utbyggda områdena inom EU:s miljöpolitik. EU har sedan år 2000 ett ramdirektiv för vattenförvaltningen. Reglerna om avfall ska se till att avfallet återanvänds och återvinns på ett miljövänligt sätt.

Alla typer av vatten, det vill säga ytvatten, grundvatten, floder, sjöar och kustvatten i EU ska skyddas. EU vill med reglerna hindra och minska föroreningar, stödja hållbar användning av vatten, skydda miljön och mildra effekterna av översvämningar och torka.

Inom EU:s miljöpolitik finns även regler om avfall. Reglerna handlar om hur avfall ska tas om hand och hur medlemsländerna ska kontrollera avfallshanteringen.

Samarbete om vatten över gränserna

Det är vattendragen och inte kommun-, läns- och nationsgränserna som ska ligga till grund för hur vattenpolitiken ska utformas. Medlemsländerna ska identifiera enskilda avrinningsområden och dela in dem i vattendistrikt. Avrinningsområdena är landområden där ytvatten strömmar samman och rinner ut i havet genom ett utlopp.

Varje vattendistrikt ska ha ett åtgärdsprogram och en förvaltningsplan. I förvaltningsplanen ska analyserna av vattendistriktet kopplas samman med dels målen om hur vattnet inom EU ska skyddas, dels åtgärdsprogrammen.

Sverige är indelat i fem vattendistrikt

Riksdagen har delat in Sverige i fem vattendistrikt. Inom varje distrikt har en länsstyrelse utsetts till vattenmyndighet. Myndigheterna ska ansvara för att EU:s regler om vattenförvaltning uppfylls.

Avfall ska ses som en resurs

Varje dag produceras stora mängder avfall. EU har regler för att minska avfallsmängden och se till att avfallet återanvänds och återvinns på ett miljövänligt sätt. Avfallet ska ses som en resurs.

EU har ett ramdirektiv som gäller alla typer av avfall. Direktivet anger vad avfall är och innehåller allmänna principer för hur det ska hanteras.

Förebygga uppkomsten av avfall och hantera det utan att skada människor och miljö

EU:s och medlemsländernas avfallshantering ska ske enligt en särskild avfallshierarki och underlätta åtgärder som ger bäst resultat för miljön som helhet. Hierarkin är i fallande ordning:

  • Förebygg att avfallet uppkommer
  • Förbered avfallet för återanvändning
  • Återvinn materialet
  • Återvinn materialet på annat sätt, till exempel förbränning
  • Forsla bort avfallet

Hanteringen av avfall ska ske utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön. Avfallshanteringen ska ske:

  • Utan risk för vatten, luft, mark, växter eller djur
  • Utan olägenhet genom buller eller lukt
  • Utan att landskapet eller särskilt skyddsvärda områden påverkas negativt

Nationella avfallsplaner ger stöd i arbetet

Medlemsländerna ska ta fram avfallsplaner som gäller för det egna landet. Avfallsplanerna ska fungera som stöd i arbetet med att genomföra åtgärderna i avfallshierarkin och innehålla uppgifter om till exempel hur mycket avfall som finns, av vilken typ det är och hur insamlingssystemen ska fungera.

Anläggningar som tar hand om avfall måste uppfylla minimikrav

För att minska den negativa miljöpåverkan måste medlemsländerna förebygga och begränsa föroreningar som kommer från industrier. Det handlar både om utsläpp till luft, vatten och mark. Medlemsländerna ska också minska mängden biologiskt nedbrytbart avfall. Detta avfall ska man i stället kompostera, omvandla till biogas eller på annat sätt återanvända.

Gränsöverskridande transport av avfall ska godkännas i förväg

Avfall är även en handelsvara på EU:s inre marknad. Främst handlar det om innehavare av avfall som betalar ett företag i ett annat medlemsland för att ta hand om det. Medlemsländer kan dock hindra import av avfall med hänvisning till bland annat miljöskydd, som då sätts före principen om fri rörlighet för varor.

EU:s regler bygger till stor del på internationella överenskommelser. Avfallsexport för slutligt omhändertagande till andra länder utanför EU är förbjuden, liksom export av farligt avfall för återvinning. Vissa undantag gäller export till de länder som anslutit sig till de internationella reglerna. Motsvarande regler gäller för import av avfall till EU. Transporter av radioaktivt avfall är underkastade ännu striktare regler och medlemsländerna kan, liksom för annat avfall, förbjuda import av radioaktivt avfall för slutförvaring.

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.