Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Regeringens arbete med EU

Den svenska regeringen företräder Sverige i EU. Det innebär att det är regeringen som förhandlar med de andra medlemsländerna i ministerrådet och i Europeiska rådet. Regeringen för också Sveriges talan i EU-domstolen.

EU-sakråd med civilsamhället

Regeringen bjuder in myndigheter, organisationer och representanter från civilsamhället till EU-sakråd. Syftet är att de i ett tidigt skede ska få insyn och tycka till om exempelvis nya förslag från kommissionen. Genom sakråden, som infördes 2017, ska regeringen få med sig ett bättre kunskapsunderlag i EU-förhandlingarna och också öka den svenska delaktigheten i EU-arbetet.

Förhandlar och beslutar vid ministerrådets möten

Det är regeringen som företräder Sverige i EU och förhandlar med de andra medlemsländerna om hur EU:s politik ska se ut. Det arbetet sker i EU:s ministerråd, som fattar beslut om nya EU-lagar. Den minister som ansvarar för de aktuella frågorna deltar i ministerrådsmötet. Handlar det till exempel om miljöfrågor är det miljöministern som är med, står ekonomiska frågor på dagordningen är det finansministern.

Sveriges statsminister deltar i arbetet i Europeiska rådet, som inte arbetar med detaljfrågor utan drar upp riktlinjerna för EU:s politik på lång sikt. I Europeiska rådet sitter EU-ländernas regeringschefer eller statsministrar.

Coreper förbereder ministerrådet

Innan ministerrådet sammanträder för att fatta beslut har frågorna behandlats av en särskild kommitté under rådet som heter Coreper (Ständiga representanternas kommitté) och av arbetsgrupper under Coreper. I Coreper deltar medlemsländernas EU-ambassadörer.

Deltar i kommittéer under kommissionen

Det är inte bara i ministerrådet och i Europeiska rådet som företrädare för den svenska regeringen deltar i möten inom EU. En av EU-kommissionens uppgifter är att se till att den gemensamma lagstiftningen genomförs. Kommissionen har då hjälp av ett stort antal kommittéer som den ska rådgöra med. I kommittéerna ingår representanter från varje medlemsland.

Regeringen för Sveriges talan i EU-domstolen

Om Sverige till exempel inte har infört en EU-lag i svensk lag eller om EU-kommissionen anser att Sverige på något annat sätt bryter mot EU:s regler, kontaktar kommissionen den svenska regeringen. Om kommissionen och regeringen inte kommer överens, kan kommissionen dra Sverige inför EU-domstolen för fördragsbrott. Under rättsprocessen representeras Sverige av regeringen.

Regeringen ska samråda med riksdagen

Regeringen ska informera och samråda med riksdagen i EU-frågor för att säkra att riksdagen har inflytande på Sveriges EU-politik. I riksdagsordningen finns preciserade regler för hur informationen och samråden i EU-frågor ska skötas. Där står bland annat att regeringen ska överlägga med riksdagens utskott när utskotten begär det. Riksdagen ska dessutom ha en speciell nämnd för Europeiska unionen - EU-nämnden. Regeringen samråder med EU-nämnden bland annat inför beslut i ministerrådet.

Faktapromemorior till riksdagen om nya förslag

Regeringen ska informera riksdagen om viktiga EU-dokument. Det gör den genom att lämna så kallade faktapromemorior till riksdagen. En faktapromemoria är en skriftlig redogörelse för ett EU-förslags innehåll, en preliminär bedömning av hur svenska regler påverkas samt regeringens syn på förslaget.

Årlig skrivelse om verksamheten i EU

Enligt riksdagsordningen är regeringen också skyldig att varje år presentera en skrivelse om verksamheten i EU. Den kallas ”Årsboken om EU”. Skrivelsen redogör för utvecklingen inom EU under föregående år och hur regeringen har agerat i EU på olika sakområden. Skrivelsen behandlas av utrikesutskottet och debatteras i kammaren. Årsboken om EU presenteras vanligtvis i mars.

Ordförklaringar

Coreper

Coreper är en fransk förkortning och betyder de ständiga representanternas kommitté. Coreper förbereder och förhandlar de frågor som ska behandlas av ministerrådet. Gruppen består av medlemsländernas EU-ambassadörer.

Läs mer om Coreper

EU-domstolen

EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland.

Läs mer om EU-domstolen

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

EU-representationen – regeringens förlängda arm

Varje medlemslands regering har en representation i Bryssel, där ministerrådet och andra EU-institutioner är placerade. Den svenska representationen fungerar som en EU-ambassad och är regeringens förlängda arm i Bryssel.

Den svenska representationen i Bryssel fungerar som ett regeringskansli i miniatyr, med representanter för de olika departementen. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet.

Representationen leds av Sveriges ständige representant i EU. Den ständige representantens titel är ambassadör.

Senast uppdaterad: 2017-03-13

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.