Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Mer än 1000 svenskar arbetar inom EU

Det finns över 1000 svenskar som på olika sätt arbetar eller representerar Sverige i EU:s institutioner. Svenska politiker deltar i EU-institutionernas beslutsfattande. Svenska tjänstemän arbetar till exempel som handläggare på EU-kommissionen eller översättare vid EU-domstolen. Även om personerna kommer från Sverige är det inte alltid som de ska representera Sverige i sitt arbete.

EU-representationen i Bryssel

  • Svenska regeringens förlängda arm i Bryssel.
  • Deltar i ministerrådets arbete.
  • Bevakar EU-frågor för regeringens räkning.
  • Sveriges EU-ambassadör leder arbetet.
  • Cirka 120 anställda.
  • Sveriges största utlandsmyndighet.

Det finns svenskar som är valda eller utsedda till olika uppdrag i EU. Det är framför allt politiker och högre tjänstemän. Även om dessa personer är utsedda i Sverige representerar de olika intressen i EU. Vissa ska representera hela EU, en del representerar sina väljare och andra representerar Sverige och den svenska regeringen.

Sedan finns anställda tjänstemän inom EU:s förvaltning. Uppskattningsvis arbetar omkring 900-1000 svenskar som tjänstemän i Bryssel och Luxemburg på de olika EU-institutionerna, som EU-kommissionen och EU-parlamentet. Siffrorna är ungefärliga.

Stefan Löfvén företräder Sverige i Europeiska rådet

Det är den svenska statsministern som företräder Sverige i Europeiska rådet. Stefan Löfvén är med på Europeiska rådets möten, de så kallade toppmötena. Europeiska rådet drar upp riktlinjerna för EU-arbetet och för hur EU ska utvecklas i framtiden. På toppmötena representerar Löfvén Sverige och ska se till att besluten blir förenliga med svenska intressen.

Cecilia Malmström en av 28 kommissionärer

Den svenska EU-kommissionären heter Cecilia Malmström. Hon ansvarar för EU:s handelspolitik. I EU-kommissionen samarbetar hon tillsammans med de andra medlemsländernas kommissionärer.

Kommissionens uppgift är att se till EU:s gemensamma bästa. Även om Cecilia Malmström har föreslagits av den svenska regeringen ska hon inte representera regeringen i kommissionen. Hon får inte heller ta instruktioner från regeringen.

I EU-kommissionen arbetar omkring 550-560 svenska tjänstemän. De kan till exempel jobba som handläggare på ett generaldirektorat, som tolkar och översättare eller som assistenter och teknisk personal. De kan ha fast eller tidsbegränsad anställning eller vara utsända som nationella experter. I sitt arbete representerar de svenska tjänstemännen kommissionen och inte Sverige.

Regeringen skickar ministrar till ministerrådet

När ministerrådet möts skickar regeringen representanter som ska företräda den svenska regeringen och tala för Sveriges räkning. Ministerrådet består av olika personer beroende på vilken fråga som ska tas upp på ett möte. När miljöfrågor ska diskuteras skickar regeringen den svenska miljöministern, när ekonomiska frågor ska avhandlas åker den svenska finansministern och så vidare.

Innan en fråga tas upp på ett ministerrådsmöte har det behandlats i rådsarbetsgrupper och sedan i Coreper (de ständiga representanternas kommitté).

På möten i rådsarbetsgrupperna deltar svenska tjänstemän eller experter. Det kan vara handläggare från departement, från EU-representationen i Bryssel eller experter från en svensk myndighet.

I Coreper företräds Sverige av sin EU-ambassadör (den ständiga representanten) och dennes ställföreträdare. Den nuvarande EU-ambassadören heter Anders Ahnlid och han biträds av ambassadör Åsa Webber.

Liksom på ministerrådets möten ska de svenska företrädare som deltar på mötena i rådsarbetsgrupperna och i Coreper föra fram Sveriges åsikter.

Omkring 130 svenskar arbetar som tjänstemän vid ministerrådets sekretariat.

20 valda svenskar i Europaparlamentet

Idag finns det 20 ledamöter i Europaparlamentet som har valts i Sverige. De valdes i det senaste valet till Europaparlamentet som hölls i maj 2014.

Arbetet i Europaparlamentet bygger på politisk tillhörighet och de svenska EU-parlamentarikerna ingår i olika grupper beroende på vilket parti de tillhör i Sverige. Svenska socialdemokrater är med i samma politiska grupp som spanska socialdemokrater, svenska miljöpartister i samma grupp som tyska miljöpartister och så vidare.

De svenska ledamöterna har kandiderat och valts efter vilket parti och vilken politisk ideologi de företräder. Därför representerar ledamöterna främst sina väljare och inte det land de är valda i.

Runt 120 svenskar arbetar som tjänstemän vid Europaparlamentets sekretariat.

Carl Gustav Fernlund en av 28 domare

EU-domstolen består av en domare från varje medlemsland. Domstolen tolkar EU-rätten och dömer i tvister mellan EU:s institutioner och medlemsländer. Sedan 2011 är Carl Gustav Fernlund svensk domare i EU-domstolen.

Under domstolen finns tribunalen som tar hand om mål som rör enskilda och företag. Två svenska domare ingår i tribunalen, Fredrik Schalin och Ulf Öberg.

I slutet av 2012 tillträdde Nils Wahl posten som generaladvokat. Det är första gången en generaladvokat kommer från Sverige.

De svenska domarna har föreslagits av regeringen och sedan godkänts gemensamt av EU-ländernas regeringar. Domarnas uppgift är att se till EU:s gemensamma intresse och inte att representera Sveriges intressen. Däremot kan de svenska domarna bidra med sina kunskaper om det svenska rättssystemet.

Vid EU-domstolens förvaltning arbetar ungefär 45 svenska tjänstemän.

HG Wessberg en av 28 revisorer

Varje land har en ledamot i Europeiska revisionsrätten som ska granska EU:s räkenskaper. Den svenska ledamoten heter HG Wessberg.

Det är regeringen som nominerar den svenska ledamoten. Sedan är det ministerrådet, efter godkännande av Europaparlamentet, som formellt utser ledamoten.

Även om den svenska ledamoten har nominerats av regeringen ska ledamoten inte representera Sverige utan arbeta för EU:s gemensamma intresse. Ledamöterna i revisionsrätten får inte begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ. Medlemsländerna får inte heller försöka påverka ledamöterna.

Revisionsrätten har omkring 20 svenska anställda tjänstemän.

Stefan Ingves deltar ibland i ECB:s arbete

Sverige har inte infört euro som valuta och deltar inte i EU:s valutaunion. Det är den svenska riksbanken som bestämmer över penningpolitiken i Sverige. Men den svenska riksbankchefen Stefan Ingves har ändå vissa uppdrag kopplade till Europeiska centralbanken (ECB).

Riksbanken ingår i Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Ingves sitter med i ECB:s allmänna råd som ska förbereda de medlemsländer som inte har infört euron för ett deltagande i valutaunionen. Utöver arbetet kopplat till ECB deltar den svenska riksbankschefen på de informella ministerrådsmötena mellan EU-ländernas finansministrar (Ekofin) som hålls två gånger om året. Ingves företräder Sverige i sitt EU-arbete.

Vid ECB:s förvaltning arbetar ungefär 25 svenska tjänstemän.

12 svenskar talar för regionerna

Regionkommittén har 350 ledamöter och 12 av dem är utsedda i Sverige. De svenska ledamöterna är kommun- och landstingspolitiker som kommer från olika delar av landet. Ledamöterna i Regionkommittén företräder lokala och regionala intressen i EU.

12 svenskar i Ekonomiska och sociala kommittén

Sverige har 12 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén (EESK) som totalt består av 350 ledamöter. Ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer eller övriga intressegrupper.

Regionkommittén och EESK har tillsammans ungefär 40 svenska tjänstemän anställda.

Ordförklaringar

Coreper

Coreper är en fransk förkortning och betyder de ständiga representanternas kommitté. Coreper förbereder och förhandlar de frågor som ska behandlas av ministerrådet. Gruppen består av medlemsländernas EU-ambassadörer.

Läs mer om Coreper

EU-domstolen

EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland.

Läs mer om EU-domstolen

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken (ECB) är gemensam centralbank för de länder som har infört euro som valuta. ECB:s uppgift är att hålla inflationen på en låg nivå.

Läs mer om Europeiska centralbanken

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Revisionsrätten

Revisionsrätten har till uppgift att granska EU:s inkomster och utgifter och se till att de förvaltas på ett korrekt sätt. I revisionsrätten ingår en ledamot från varje medlemsland.

Läs mer om Revisionsrätten
Senast uppdaterad: 2016-09-12

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.