Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kvinna som cyklar på Hornsgatan i Stockholm. Foto: Anders Gustafsson/TT.
I fokus

Publicerad: 2011-06-27 Senast uppdaterad: 2016-04-19

EU-domstolen fällde Sverige för dålig luft

EU-domstolen har dömt Sverige för att luften i bland annat Stockholm och Göteborg har varit för smutsig. Men vad har EU-domstolen med luften i Sverige att göra? Jo, EU har regler för hur mycket partiklar som luften vi andas får innehålla. Om ett land bryter mot reglerna kan EU-kommissionen ta frågan till EU-domstolen.

Partiklar från asfalt i luften

Partiklarna som tvisten handlar om kallas PM10 och kommer i det här fallet från asfalt, bildäck och avgaser. Det kan också vara partiklar från damm och sand från vinterns snöröjning.

Sverige dömdes i maj 2011 för att ha överstigit gränsvärdet för partiklar i luften under åren 2005-2007 i Stockholm, Södertälje, Norrtälje och Uppsala samt för åren 2005-2006 i Göteborgsområdet.

Nytt ärende på gång

I december 2011 inledde EU-kommissionen ett nytt ärende mot Sverige som gäller åren 2008-2010, då värdena också överskreds. I juni 2015 varnade kommissionen Sverige igen i ett så kallat motiverat yttrande för att gränsvärdena har fortsatt att överskridas. EU-kommissionen anser att Sverige redan tidigare borde ha satt in åtgärder och uppmanade nu landet att agera snabbt och kraftfullt för att så snart som möjligt börja följa EU-reglerna. Om Sverige inte agerar kan EU-kommissionen gå vidare till EU-domstolen igen.

Sommaren 2015 pågick överträdelseförfaranden om dålig luft mot sammanlagt 16 EU-länder, varav Sverige alltså var ett.

Kommunerna har ansvaret

Det är nu upp till kommuner och länsstyrelser att se till att andelen partiklar i luften sjunker. EU-kommissionen kommer med största sannolikhet att följa upp ärendet och be Sverige redovisa vad man har gjort för att förbättra situationen. Det är regeringen som har det övergripande ansvaret att se till att de lokala myndigheterna klarar gränsvärdena.

Reglerna finns i ett direktiv om luftkvalitet

Sedan 1999 finns ett EU-direktiv med gränsvärden för partiklar, bly och svaveldioxid i luften. Varje medlemsland ska se till att "vidta nödvändiga åtgärder" för att inte överskrida gränsvärdena. Det betyder att EU-länderna är skyldiga att se till att luften inte innehåller mer smuts än det man kommit överens om i direktivet.

I direktivet står det också att alla EU-länder varje år ska rapportera överträdelser till EU-kommissionen. Om ett land har sämre luft än direktivet säger ska det rapporteras. EU-kommissionen vill också veta varför landet överskridit gränsvärdena och vad landet tänker göra för att rätta till problemet.

Sverige ligger överlag bra till

I en jämförelse med övriga EU-länder ligger Sverige bra till överlag. Men på vissa gator i Stockholm är andelen partiklar mer än 2,5 gånger så hög som på en motsvarande gata i Köpenhamn.

Ordförklaringar

Direktiv

Direktiv är en typ av EU-lag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning.

Läs mer om Direktiv

EU-domstolen

EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland.

Läs mer om EU-domstolen

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Bakgrund till domen i EU-domstolen 2011

I februari 2009 skrev EU-kommissionen ett brev till den svenska regeringen och påpekade att luften på vissa ställen i Sverige innehöll för mycket föroreningar enligt de rapporter Sverige skickat in. Regeringen hade två månader på sig att svara på denna så kallade formella underrättelse. EU-kommissionen läste regeringens brev men var inte nöjd med regeringens förklaring. I ett så kallat motiverat yttrande från oktober 2009 förklarade kommissionen att luften på några starkt trafikerade gator i Stockholm, Uppsala, Norrtälje, Södertälje och Göteborg innehållit för mycket partiklar under ett antal år. Regeringen svarade kommissionen och förklarade vad som gjorts för att minska andelen partiklar i luften.

Men EU-kommissionen var inte nöjd med den svenska regeringens svar. I oktober 2010 vände sig EU-kommissionen till EU-domstolen och väckte talan om fördragsbrott mot Sverige. Kommissionen meddelade domstolen att den inte anser att Sverige följer gränsvärdena och bad EU-domstolen avgöra om Sverige brutit mot EU-reglerna eller inte.

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.